Börjar om 4 dygn
Direkt
3:12:49:37

Direkt

Teckenspråkstolkad direktsändning

Regionfullmäktige 21 September 2021

Beslutsärenden

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

2. Frågestund

3. Interpellation av Louise Åsenfors (S) om åtgärdsplan gällande stöd under klimakteriet? (bordlagd RF 7-8 juni)

4. Interpellation av Can Altintasli (V) om hur rekryterar vi så att vi får personal som inte diskriminerar? (bordlagd RF 7-8 juni)

5. Interpellation av Cecilia Dalman Eek (S) om interpellation om statsbidrag till förlossningsvården

6. Interpellation av Janette Olsson (S) om att säkra patienternas hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen

7. Interpellation av Mariette Risberg (D) om sommarens situation på förlossningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

8. Interpellation av Eva Olofsson (V) om avgifter för personliga hjälpmedel

9. Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2022-2023 (RS beslut senare)

10. Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2022-2023 Diarienummer (RS beslut senare)

11. Redovisning av partistöd för 2020 och utbetalning av partistöd för 2022 Diarienummer (RS beslut senare)

12. Förlängning av regional utvecklingsplan för barn‐ och ungdomspsykiatrin 2017–2020

13. Förlängning av beslut om tillfällig förändring av sjukreseregler med anledning av vaccination för covid-19

14. Ansvar för uppdrag till Västra Götalandsregionens konstenhet

15. Försäljning del av fastigheten Borås Fristad Hed 1:4 samt del av fastigheterna Borås Arta 1:4 och 1:16

16. Förvärv av fastigheten Tanum Vitlycke 1:6

17. Ansvarsfrihet 2020 för Stiftelsen för västsvenska fritidsområden, Stiftelsen Stenebyskolan och Stiftelsen Simmersröds barnhus

18. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 för kommunalförbunden Tolkförmedling Väst, Svensk Luftambulans och Avancerad strålbehandling, samt information om kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg

19. Motion av Carina Örgård (V) med flera om rätt till traumabehandling även vid beroendeproblematik (RS beslut senare)

20. Motion av Bijan Zainali (S) och Louise Åsenfors (S) om granskning av användningen av regionalt stöd och offentlig finansiering

21. Motion av Johanna Johansson (SD) om dubbelförskrivning av hjälpmedel till barn och unga

22. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) och Magnus Harjapää (SD) om regional samverkan

23. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Anders Strand (SD) om att slå samman förvaltningarna för naturbruk och folkhögskolorna

24. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) med flera om att införa remisstvång till psykiatrin (RS beslut senare)

25. Motion av Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S) om att säkerställa vård efter behov i Västra Götalandsregionen

26. Motion av Ulla Nathorst-Westfelt (D) med flera om inrättande av äldremottagningar inom primärvården

27. Motion av Ulla Nathorst-Westfelt (D) med flera om inrättande av digital kunskapscentrum för äldrevården

28. Motion av Jan Alexandersson (V) med flera om Lysekilsbanans framtid

29. Motion av Jesper Johansson (V) och Louise Jeppsson (V) om tidskluven biljett i kollektivtrafiken

30. Motion av Marianne Berntsson (D) med flera om extra semesterdagar för de som arbetat med pandemin på regionens sjukhus (RS beslut senare)

31. Motion av Joakim Rosdahl (D) om flexibelt dagperiodkort på Västtrafik

32. Anmälan av inkomna motioner

33. Anmälningsärenden

34. Valärenden - Valberedningens förslag till val

Information - kl. 13.00 - A. Utdelning av årets kulturpris

https://www.vgregion.se/politik/protokoll-och-handlingar/regionfullmaktige/

Börjar
tisdag 21 september 2021
07:25

Senast Publicerade