31:14
Information
03:42
Inledande formalia
39:30
Frågestund
22:56
Interpellation om allvarliga och smärtsamma sjukdomar som drabbar andra än män
00:27
Interpellation om vilka åtgärder för att öka tillgängligheten vid Psykiatrimottagning Centrum
36:06
Interpellation om förutsättningarna att nå målet om att öka det hållbara resandet i hela V.G.
19:27
Interpellation om den skenande byråkratin
01:00
Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2018
09:11
Framställan från styrelsen för SÄS. Anledning: Sjukhuset prognostiserade underskott
04:15
Borgensåtagande för Insamlingsstiftelsen Nordiska Akvarellmuseet
05:03
Ärenden 10-12
09:22
Revidering av finanspolicy för Västra Götalandsregionen och dess anknutna stiftelser
16:30
Utdelning av VGR:s Parasportstipendium 2019
1:27:45
Hearing om den regionala utvecklingsstrategin
25:49
Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023
01:34
Ärenden 15-16
06:07
Införande av Millennium (FVM kärnsystem) - kostnader, finansiering och regelverk
02:14
Ärenden 18-19
10:21
Säkerställande av kvalitén i prioriteringsfunktionen i alarmeringstjänsten
00:50
Motionsbalansen samt redovisning av bifallna motioner
39:11
Motion om nya insatser för att rena Västerhavet
07:36
Motion om regional samordnare för arbetsmarknadsfrågor
20:06
Motion om stärkt psykiatrisk vård för unga vuxna i hela Västra Götalandsregionen
17:04
Motion om regional sammanhållningspolitik
1:03:28
Motion om handlingsplan för konkurrenskraftiga grundlöner i sjukvården
08:02
Motion om regiongemensamt arbete för hälsofrämjande scheman i sjukvården
00:21
Anmälningsärenden
01:37
Anmälan av inkomna motioner
03:39
Valärenden