Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Radion informerar

Regionfullmäktige 11 juni 2013

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den

10-11 juni 2013.

Sammanträdets öppnande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering

Val av 2 ledamöter och 1 ersättare (C) att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Frågestund

Delårsrapport mars för Västra Götalandsregionen

Sammanträdestider för fullmäktige 2014

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Ansvarsfrihet för 2012

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: budget 2014 och plan för verksamheten

Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2012

Målbild Tåg 2035

Revidering av kommittén för rättighetsfrågors reglemente

Budget 2014

Kompletteringar/justeringar av Krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård inför 2014

Tillkommande ärende: Senareläggning av åtgärder vid SÄS/Skene

Anmälan av inkomna motioner

Anmälningsärenden

Valärenden (utdelas vid mötet)

Huvudområden - Budgetdebatten delas in i följande huvudområden:

Övergripande budgetdebatt - Gruppledarna

Övergripande budgetdebatt – övriga ledamöter

Personalfrågor

Rättighetsfrågor

Folkhälsa

Hälso- och sjukvård

Regional utveckling (infrastruktur, näringsliv, forskning och utveckling, utbildning)

Kollektivtrafik

Kultur

Miljö

Patientnämnderna

Fastigheter

Regionservice

Övrigt

Information

Program
2 av 13
Publicerad
tisdag 11 juni 2013