Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

7-8 Krav- och kvalitetsbok 2020

Teckenspråkstolkad 11 juni 2019 Regionfullmäktige

7. Krav- och kvalitetsbok 2020 för Vårdval Rehab (16:22, 11 juni)

Vårdval Rehab infördes i Västra Götalandsregionen 2014. Krav- och kvalitetsboken har efter införandet reviderats årligen. I ärendet redovisas förslag till förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem (LOV) med förutsättningar att bedriva rehabenhet inom Vårdval Rehab från och med 1 januari 2020.

Inför 2020 föreslås endast mindre justeringar av förfrågningsunderlaget i väntan på den mer omfattande översyn av ersättningsmodellen som planeras till år 2021. Det som bedöms göras redan nu, som en del i omställningen, är att jämställa ersättningen för digitala vårdkontakter som ersätter enskilt fysiskt besök. Omställningen av hälso- och sjukvården med primärvården som en stark bas där rehabenheterna är en viktig del kommer att innebära en fortsatt satsning på Vårdvalet för rehabilitering. Enheterna bedöms fortsatt öka sin produktion utifrån omställningen till god och nära vård.

Regionfullmäktige fastställer Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2020 som anger förutsättningarna inklusive ersättningsnivåer för att bedriva rehabenhet inom Vårdval Rehab från och med 2020-01-01.

Beslut: enligt förslag

8. Krav- och kvalitetsbok 2020 för Vårdval Vårdcentral (16:38)

Vårdval Vårdcentral infördes i Västra Götalandsregionen (VGR) 2009. Krav- och kvalitetsboken har efter införandet reviderats årligen. Ärendet avser förslag att revidera nuvarande förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem (LOV) med förutsättningar att bedriva vårdcentral inom Vårdval Vårdcentral från och med 1 januari 2020.

Förslaget är att vården i VGR styrs mer genom tillit. Tillit innebär inte mindre krav eller uppföljning, men det innebär att ett större förtroende läggs på vårdgivarna och professionerna i vården att själva bedöma och följa de medicinska riktlinjer som finns. Ersättningsystemet för Vårdval Vårdcentral föreslås ta steg genom att målrelaterad ersättning för kvalitet, särskild ersättning för primärvårdskvalitet och för psykolog tas bort och att pengarna istället styrs via den mer tillitsbaserade kapiteringsersättningen.

Regionfullmäktige beslutar om Krav- och Kvalitetsboken för Vårdval Vårdcentral 2020 i två steg. Senast under september kommer del två beslutas av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Om förändringarna då är fördelaktiga för vårdgivarna kommer de att gälla från 1 januari 2020. De delar som beslutas om senast i september är eventuell uppräkning med 190 miljoner kronor utöver index för bättre tillgänglighet och kontinuitet, om täckningsgrad för digitala vårdkontakter ska jämställas med fysiska besök, ersättning för 40 istället för 20 platser för Praktisk Tjänstgöring för Psykologer (PTP) och ersättning för Vårdsamordnare. Även beslut om eventuella förändringar för mobila team/mobil hemsjukvårdsläkare tas senast i september.

Regionfullmäktige fastställer också Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2020 som anger förutsättningarna inklusive ersättningsnivåer för att bedriva vårdcentral inom Vårdval Vårdcentral från och med 2020-01-01.

Beslut: enligt förslag

Vård Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Vårdval Rehabilitering

Program
10 av 10
Publicerad
tisdag 11 juni 2019