NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 7-12

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 25 oktober 2022

7. Inkallelseordning för ersättare i Västra Götalandsregionens samtliga nämnder och styrelser för mandatperioden 2022-2026

Regionfullmäktige beslutar om ersättarnas tjänstgöring i nämnder och styrelser.

Partierna har föreslagit inkallelseordning innebärande att när en ledamot är frånvarande, inkallas i första hand en ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten. Finns flera ersättare från samma parti inkallas de i den ordning de är upptagna i protokollet. Saknas ersättare från samma parti inkallas ersättare i den föreslagna ordningen.

Beslut: enligt förslag

8. Frågestund

Inga frågor har kommit in till dagens sammanträde.

9. Sammanträdestider för regionfullmäktige för återstoden av 2022 och för helåret 2023 komplettering av ytterligare handling senare

Regionfullmäktige beslutar att:

1. Regionfullmäktige sammanträder den 29 november 2022.

2. Regionfullmäktige sammanträder 14 februari, 18 april, 23 maj, 12–13 juni, 26 september, 23-24 oktober och 28 november 2023.

3. Regionfullmäktiges sammanträden börjar klockan 09:30.

Tvådagarssammanträde börjar klockan 09:30 dag 1 och klockan 09:00 dag 2.

10. Överlämnande av allmänna handlingar mellan myndigheter i samband med ny politisk organisation 2023 till 2027, kompletterande beslut

Med anledning av ny politisk organisation behöver de avlämnande styrelsernas och nämndernas allmänna handlingar lämnas över till de styrelser och nämnder som har behov av dem för att driva verksamheten vidare.

Regionfullmäktige beslutar att:

Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden från och med den 1 januari 2023.

Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom operativa hälso- och sjukvårdsnämnden från och med den 1 januari 2023.

Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom styrelsen för kulturutveckling från och med den 1 januari 2023.

Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom kulturnämnden från och med den 1 januari 2023.

Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom styrelsen för Regionhälsan från och med den 1 januari 2023.

Styrelsen för Regionhälsan ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten med smittskydd vidare inom regionstyrelsen från och med den 1 januari 2023.

Regionutvecklingsnämnden ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden från och med den 1 januari 2023.

De fem hälso- och sjukvårdsnämnderna, Göteborg, norra, södra, västra och östra hälso- och sjukvårdsnämnderna, ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom de fem delregionala nämnderna, Göteborg, norra, södra, västra och östra delregionala nämnden från och med 1 januari 2023.

Överlämnande och/eller införlivande av de allmänna handlingarna som beskrivs i beslutspunkt 1-8 ska ske i enlighet med de beslut som fattas av arkivnämnden från och med 1 januari 2023.

Beslut: enligt förslag

11. Anmälan av inkomna motioner

Inga motioner har kommit in till dagens sammanträde.

12. Anmälningsärenden

Regionfullmäktige noterar informationen om slutlig rösträkning och mandatfördelning – val till regionfullmäktige

Sammanträdesdagar Inkallelseordning

Program
8 av 8
Publicerad
onsdag 02 november 2022