Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Radion informerar, fortsättning

Regionfullmäktige 5 februari 2013

Sändningen startar med information av Rolf Johansson

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 5 februari.

Handlingarna till sammanträdet

Sammanträdets öppnande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering

Val av 2 ledamöter och 1 ersättare (SD) att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Frågestund

Interpellationer

- Monica Selin (KD) om brist på vårdplatser

- Monica Selin (KD) om nedskärningar inom BUP

- Jonas Andersson (FP) om kollektivtrafikens framtida utveckling och finansiering

Utökad tillgänglighetssatsning 2013-2014

Motion av Sören Kviberg m.fl. (V) om samarbete med kommunerna om ungas hälsa

Motion av Sören Kviberg m.fl. (V) om behovet av en ny prioriteringsprocess

Motion av Annika Tännström (M) om organdonationer

Motion av Soili Brunberg m.fl. (MP) om att ta ansvar för kompetenta språk- och teckentolkar

Motion av Gunilla Levén (M) om offentlig innovationsupphandling som stöd i utvecklingen

Motion av Magnus Palmlöf (M) om återvinning som nytt styrkeområde i Västra Götaland

Motion av Dan Hovskär (KD) om miljöforum för ungdomar

Motion av Billy Bertilsson (SVG) om att införa enhetstaxa i kollektivtrafiken

Motion av Daniel Rondslätt (SD) om bättre tågtrafik och fler stationer i stråket Trollhättan-Göteborg

Motion av Johnny Magnusson (M) om teknikneutralt stöd för framväxten av klimatvänlig teknik

Motion av Martin Andréasson (M) om öppna nätverk i en öppen region

Motion av Benny Strandberg (KD) om läkemedelshantering inom barnsjukvården

Motion av Helena Holmberg (FP) om att avgiftsbefria screenings-programmen

Motion av David Josefsson m.fl. (M) om inrättande av patientsäkerhets-professur

Anmälan av inkomna motioner

Anmälningsärenden

Information

Program
2 av 26
Publicerad
tisdag 05 februari 2013

Regionfullmäktige 5 februari 2013