Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Radion informerar

Regionfullmäktige 14 maj 2013

Sändningen startar med information av Rolf Johansson

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 14 maj 2013 kl 09.30. OBS ny tid!

Handlingarna till sammanträdet

Sammanträdets öppnande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering

Val av 2 ledamöter och 1 ersättare (V) att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige Dnr RS 3-2013

Frågestund

Interpellationer - Heikki Klaavuniemi (SD) om medicinska risker vid släktäktenskap

Regional strategi för säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionen 2013-2016

Skrivelse till regeringen om beteckningen REGIONFULLMÄKTIGE på valsedlar

Motion av Conny Brännberg (KD) om kulturupplevelser för regionens unga

Motion av Martin Andréasson (M) om ny informationsmiljö i hälso- och sjukvårde

Motion av Marith Hesse (M) om tydligare samarbete mellan BVC och förskolor

Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Anmälan av inkomna motioner

Anmälningsärenden

Valärenden (utdelas vid mötet) - Valberedningens förslag till val

Ev. fortsättning interpellationer

Information

Program
2 av 13
Publicerad
lördag 14 maj 2016