NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Radion informerar

Regionfullmäktige 21 oktober 2013

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

den 21-22 oktober 2013 med start måndag kl 10.00. Sändningen startar ca. 09.45 med en genomgång av ärendelistan.

21 oktober: Temadag – information om bl.a. SOM-rapporten och Regionen 15 år

10.00 – 10.10 Sammanträdet startar. Upprop, val av justerare

10.10 – 10.30 Förändringar av biljettsystemet för kollektivtrafiken, kollektivtrafiknämndens ordförande Ulrika Frick (MP)

10.30 – 11.00 NU-sjukvårdens åtgärder för ekonomisk balans utifrån revisionsanmärkning våren 2013, ordförande i styrelsen för NU-sjukvården Carina Åström (S)

11.00 – 12.00 ”Västsvenskarnas vanor och attityder” Annika Bergström, Jonas Hägglund och Josefine Bové från SOM-institutet

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 17.10 Regionen 15 år, Kommunallagen 150 år - Föredrag och paneldiskussioner

22 oktober kl 13.00: Utdelning av handikappidrottsstipendier

Sammanträdets öppnande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering

Val av 2 ledamöter och 1 ersättare (SD) att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Frågestund

Interpellation av Helena Holmberg (FP) om den politiska behandlingen av framtidens hälso- och sjukvård

Delårsrapport augusti för Västra Götalandsregionen

Uttalande angående inriktning av det fortsatta arbetet för utbyggnad av E20

Motion av Gunilla Levén (M) om fler utbildningsplatser för handledare inom sjukvården

Motion av Gunilla Levén (M) och Marith Hesse (M) om hälsocheck till regionens anställda

Motion av Gunilla Levén (M) och Lisbeth Sundén Andersson (M) om att bidra till att bryta utanförskapet

Motion av Magnus Berntsson (KD) om SMS-livräddare i Västra Götaland

Anmälan av inkomna motioner

Anmälningsärenden

Valärenden (utdelas vid sammanträdet) - Valberedningens förslag till val

Ev fortsättning interpellationer

Information

Program
1 av 12
Publicerad
måndag 21 oktober 2013