Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Regionfullmäktige 18 juni 2018

Klockan 09.00 på måndag startar sändningen från Regionfullmäktige med en genomgång av ärendelistan, mötet startar sedan 09:30.

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Beslutsärenden

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Frågestund

Budget 2019

Budget 2019 - Revisorskollegiets budgetäskande 2019

Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 - beslut om fastställande av planen

Krav- och kvalitetsbok 2019 för Vårdval Vårdcentral

Krav- och kvalitetsbok 2019 för Vårdval Rehab

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen mandatperioden 2018-2022

Sammanträdestider för regionfullmäktige 2019

Arkivmyndighet för stiftelsen Bohusläns museum

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 för stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmersröds barnhus

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 för kommunalförbunden Tolkförmedling Väst, Avancerad Strålbehandling och Svensk Luftambulans och information om kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Huvud- och principavtal för spårvägens organisering i Göteborg

Samarbetsavtal med Göteborgs stad om spårvagnsdepå Ringön

Anmälan av inkomna motioner

Anmälningsärenden

Valärenden

Information den 19 juni kl. 13.15

A. Utdelning av regionens kulturpris 2018

Program
1 av 10
Publicerad
måndag 18 juni 2018