Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

- Personal, ekonomi, ledning och styrning

Regionfullmäktige 18 juni 2018

3. Budget 2019

Dag 1 - 18 juni:09:38 - 20:05 Budgetdebatt

Dag 2 - 19 juni:09:00 - 12:15 Fortsatt budgetdebatt 12:15 - 13:15 Avbrott för lunch

13:15 Västra Götalandsregionens kulturpris 2018 delas ut. Priset delas ut för att lyfta fram en framstående insats inom kulturlivet inom något område som regionen särskilt vill uppmärksamma.Årets pristagare är Ann Hallenberg, barocksångerska och mezzosopran.Prissumman är på 150 000 kronor.Länk till pressmeddelande

13:30 Budgetdebatten fortsätter16:07 Budgetdebatten avslutas

Fullmäktige fastställer 2019 års budget för VGR (16:10)

Efter en drygt 15 timmar lång debatt fastställde regionfullmäktige budget 2019 för Västra Götalandsregionen (VGR) när man godkände förslaget från den styrande majoriteten Grönblå samverkan (M, L, C, KD, MP).

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för egna förslag.

Budgeten är VGR:s viktigaste styrdokument och anger förutom de ekonomiska ramarna även regiongemensamma mål och uppdrag till VGR:s verksamheter. Budgetförslaget från Grönblå samverkan definierar utmaningar, strategiska mål, långsiktiga mål och prioriterade mål för planperioden 2019-2021 samt fokusområden för 2019.

Med anledning av att det är valår 2018 föreskriver kommunallagen att det nyvalda fullmäktige ska fastställa budgeten. Detta kommer att ske på november månads fullmäktigesammanträde.

Budgeten innehåller fortsatta satsningar på att förbättra vårdpersonalens villkor genom att OB-ersättning för helgtjänstgöring höjs med 50 procent, därmed ökar personalutskottets ram med 155 miljoner kronor. Åtgärder för förbättrad arbetsmiljö och arbetstidsmodeller fortsätter.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tillförs ytterligare 200 miljoner kronor för att stärka den nära vården och VGR:s närsjukvårdscentrum. Alla hälso- och sjukvårdsnämnder garanteras en ramökning i grunden på minst två procent. Nämnderna tillförs 23,5 miljoner kronor för gynekologisk cellprovtagning.

Andra satsningar som fortsätter är:

Insatser för att korta köerna inom sjukhusvården genom köp av extern vård.

Satsningar inom psykiatri.

Insatserna för framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), med digitala tjänster.

Fokus på klimatfrågorna inom ramen för Klimat2030, med målet att bli fossiloberoende till år 2030. Riktade medel för att underlätta för de nya tågstoppen i enlighet med Västtågsutredningen avsätts.

Flera stora investeringar planeras framöver och summan för investeringar för 2019 höjs till 6,4 miljarder kronor.  Investeringar bedöms behövas i bland annat VGR:s sjukhus, FVM och kollektivtrafik, ett nytt växthus och besökscentrum för Göteborgs botaniska trädgård samt investeringar inom naturbruksskolorna.

För 2019 har regionutvecklingsnämnden 70 miljoner kronor till förfogande, kulturnämnden tillförs 16,7 miljoner kronor för 2019 i tillfällig ramökning för att finansiera det ökade antalet deltagarveckor vid länets folkhögskolor.

VGR har en i grunden stark och stabil ekonomi. Men under 2017 ökade nettokostnaderna sammanlagt med 6,6 procent. Långsiktigt är det inte möjligt att nettokostnaderna överstiger intäkterna. Trots tillskott redovisar sjukhusen problem när det gäller att hålla budget.

För 2017 innebar en avsättning med 841 miljoner kronor till storstadsavtalet att resultatet blev negativt om 223 miljoner kronor. VGR har ett eget kapital på 7,688 miljarder kronor. Budgeten visar ett positivt resultat på 56,5 miljoner kronor även om marginalerna är små. Skattesatsen på 11,48 kronor föreslås vara oförändrad.

Läs alla budgetförslagen här

4. Budget 2019 - Revisorskollegiets budgetäskande 2019 (16:11)

Enligt reglementet för Västra Götalandsregionens revisorer är det regionfullmäktiges presidium som bereder revisorernas budget. Revisorernas regionbidrag för 2018 är 24,3 miljoner kronor. Resultatet för 2017 blev +5,4 miljoner kronor.

Regionfullmäktige fastställer revisorernas regionbidrag för 2019 till 24,8 miljoner kronor enligt presidiets förslag.

Beslut: enligt förslag

Budget Personal

Program
4 av 10
Publicerad
måndag 18 juni 2018