Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inledande formalia

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 24 maj 2022

Inledande formalia

• Mötets öppnande

• Upprop

• Val av justerare

• Justeringsdatum

Beslutsärenden:

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (kl 09:30)

Länsstyrelsen har utsett Sven Olsson (MP) Henån, respektive Gladys Yannelli (S) Göteborg till nya ersättare i regionfullmäktige.

Sven Olsson (-) Henån har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige. Jesper Johansson (V) Göteborg, och Thomas Pettersson (C) Alingsås, har också avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner avsägelserna och begär ny sammanräkning av länsstyrelsen.

2. Rättelse av regionfullmäktiges protokoll 2022-04-12 § 70 - initiativärende från GrönBlå Samverkan om särskild lönesatsning (kl 09:30)

Beslut: Regionfullmäktiges protokoll från 2022-04-12 § 70 ska ha följande lydelse:

Regionfullmäktige beslutar att för 2022 avsätta 133 miljoner kronor ur moderförvaltningen för att från och med 1 maj 2022 förstärka den redan beslutade lönesatsningen, i form av ett ensidigt arbetsgivarutlägg riktat till sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker i sjukhusens dygnet-runt-vård.

Regionfullmäktige beslutar att ge regionstyrelsen i uppdrag att ge regiondirektören i uppdrag att återkomma, så snart som möjligt, med en motsvarande lönesatsning till övriga yrkesgrupper inom dygnet-runt-vården.

Program
1 av 13
Publicerad
onsdag 25 maj 2022