Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Rättighets- Folkhälsofrågor, Övrigt

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 13-14 juni 2022

6. Budget 2023 för Västra Götalandsregionen (start dag 1 kl 09:52)

Regionfullmäktige beslutade att fastställa GrönBlå Samverkans förslag till budget 2023 för Västra Götalandsregionen (VGR). Budgeten är VGR:s viktigaste styrdokument och slår fast ekonomiska ramar, regiongemensamma mål och uppdrag till VGR:s verksamheter.

De två övergripande målen i Västra Götalandsregionens budget är:

Tillsammans för en hållbar och konkurrenskraftig region

Tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård

Huvudpunkterna i budgeten är:

200 miljoner kronor för att hantera det uppdämda vårdbehovet genom att korta köerna för besök och behandling

235 miljoner kronor för att fortsätta satsningen på konkurrenskraftiga löner. 2024 utökas satsningen med ytterligare 235 miljoner kronor

200 miljoner kronor för att fortsätta den särskilda lönesatsningen, som inletts 2022, på personal inom dygnet-runt-vården

1 miljard kronor avsätts för att hantera ökade pensionskostnader

Uppräkning till alla nämnder med 2 procent: 1,2 miljarder kronor

Utökade regionbidrag för kollektivtrafiken, vilket ger en ökad ram med 91 miljoner kronor år 2023

Effektivisering av administrationen inom Koncernkontoret i samband med införande av ny politisk organisation -60 miljoner kronor

Beslut:

1. Regionfullmäktige fastställer regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för 2023 i enlighet med GrönBlå Samverkans förslag till budget.

2. Regionfullmäktige fastställer inriktningen för åren 2024 och 2025 som underlag för den del av detaljbudgeterna, vårdöverenskommelserna, uppdrag med mera som avser 2024 och 2025.

3. Regionfullmäktige fastställer skattesatsen för 2023 till 11:48 öre per skattekrona.

4. Regionfullmäktige fastställer i budgeten angivna prioriterade mål, fokusområden med uppdrag samt finansiella mål.

5. Regionstyrelsen får i uppdrag att besluta om planeringsdirektiv till nämnder och styrelser för 2023 och 2024 samt inriktning för 2025 med den av regionfullmäktige fastställda budgeten och flerårsplan som grund.

6. Regionstyrelsen bemyndigas att utifrån investeringsram om 6 miljarder kronor fastställa investeringsplan och fördela låneramar för 2023.

7. Regionstyrelsen bemyndigas att disponera medel inom koncernbanken och moderförvaltningen i syfte att kunna fullfölja samordningsansvaret och uppgiften om övergripande ansvar för verksamheter i egen regi.

8. Regionstyrelsen bemyndigas att fastställa fastighetsindex.

9. Regionfullmäktige fastställer ett koncernbidrag från tandvårdsstyrelsen på 25 miljoner kronor samt från styrelsen för Närhälsan på 25 miljoner kronor.

10. Regionutvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden, miljönämnden och kulturnämnden ska senast 30 september 2022 fatta beslut om uppdrag med mera till respektive verksamheter. Andra ekonomiska frågor som påverkar annan förvaltning ska vara hanterade senast 31 augusti.

11. Servicenämnden ska senast den 30 september 2022 teckna serviceöverenskommelser med berörda verksamheter.

12. Hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att senast den 30 september 2022 hanterat eventuella utestående överenskommelser som inte omfattas av redan beslutade fleråriga överenskommelser. Andra ekonomiska frågor som påverkar annan förvaltning ska vara hanterade senast 31 augusti.

13. Detaljbudgetar 2023 och planer för 2024–2025 för samtliga utförarstyrelser samt servicenämnden, fastighetsnämnden och nämnden för hälsa- och stressmedicin ska vara beslutade senast 30 november. Övriga nämnder och styrelser undantas från kravet på att besluta om detaljbudget. Besluten fattas för deras del av de nyinrättade nämnderna senast den 15 februari 2023.

14. Regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsnämnderna, hälso- och sjukvårdsstyrelsen, regionutvecklingsnämnden, miljönämnden, kulturnämnden samt kollektivtrafiknämnden i uppdrag att sammanställa samtliga överenskommelser, uppdrag och andra förpliktelser som är fattade för 2023 och överlämna dessa till de nya nämnderna när dessa inrättas.

15. Regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsnämnderna, hälso- och sjukvårdsstyrelsen, regionutvecklingsnämnden, miljönämnden, kulturnämnden, kollektivtrafiknämnden, servicenämnden samt fastighetsnämnden i uppdrag att upprätta preliminära bokslut för 2022 och överlämna dessa till regionstyrelsen senast 31 december 2022.

16. Regionstyrelsen bemyndigas att inför konsolideringen av koncernens detaljbudget 2023 och planer för 2024 och 2025 granska nämnder och styrelsers budgetar, ansvara för samordnande dialog och vid behov ge uppdrag till berörda styrelser och nämnder om förnyad prövning av sina detaljbudgetar.

17. Regionstyrelsen bemyndigas att fastställa Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2023 och planer för 2024 och 2025 och fatta beslut om tekniska justeringar av regionbidrag till nämnder och styrelser under förutsättning att ärendena inte är av principiell art.

18. Regionstyrelsen bemyndigas att vid behov fastställa andra tidpunkter för uppdrag och detaljbudget.

19. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att vid behov produktionsstyra de delar av Västra Götalandsregionens verksamhet som berörs av tillgänglighetsåtgärder för att uppnå målet om att uppfylla vårdgarantin.

20. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att vid behov omdisponera volymer och avsatta tillgänglighetsmedel mellan berörda styrelser och nämnder i syfte att uppfylla vårdgarantin.

21. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att besluta om ändringar i ersättningsregler och i övrigt förändra och förenkla regelverk med mera för att underlätta genomförandet och genomslaget för tillgänglighetsarbetet.

22. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att fortsatt organisera arbetet för att uppnå vårdgaranti med samma kraft som Regional Särskild Sjukvårdsledning kunnat agera under pandemin.

23. Regionfullmäktige beslutar att avskilja 500 miljoner kronor av Västra Götalandsregionens likviditetsförvaltning till pensionsmedelsportföljen.

24. Regionfullmäktige fastställer i övrigt i budgeten angivna mål och fokusområden samt inriktningar för 2023 samt plan för 2024–2025.

Beslutet avgjordes genom votering. 69 röster för GrönBlå Samverkans förslag och 41 röster för Socialdemokraternas förslag. 38 ledamöter avstod från att rösta. 1 ledamot var inte närvarande.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Demokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna budgetförslag.

Tidplan för budgetdebatten:

Dag 1:

Inledande gruppledardebatt (09:30)

Regional utveckling

- Regionutveckling

- Kollektivtrafik

- Kultur

- Miljö

- Rättighetsfrågor, folkhälsofrågor och övrigt

- Regiongemensamma stödfunktioner (fastigheter, service)

Dag 2:

Övergripande hälso- och sjukvårdsdebatt – gruppledarna eller den gruppledaren utser (kl 09.35).

Personal (kl 10:36)

Lunch (kl 12.00-13.00)

- Primärvård – Nära vård (kl 13:13)

- Sjukhusvård (kl 14:36)

- Psykiatri (kl 15:55)

- Tandvård

- Habilitering & hälsa (kl 17:15)

- Övrigt (kl 17:30)

Budget Rättigheter Folkhälsa

Program
6 av 8
Publicerad
söndag 12 juni 2022