Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 10-13

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 13-14 juni 2022

10. Policy för ekonomiskt stöd till civila samhället 2022-2027 (dag 1, kl 19:15)

En ny policy för Västra Götalandsregionens ekonomiska stöd till civila samhället har arbetats fram. VGR:s stöd till civilsamhället ska bidra till att förbättra villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin och främja människors delaktighet och inflytande. Det civila samhället ska ges förutsättningar som möjliggör en hållbar utveckling och präglas av enhetlighet och stabilitet.

Policyn ska bidra till ett regiongemensamt förhållningssätt så att hanteringen av ekonomiskt stöd bedrivs effektivt, rättssäkert, transparent, jämlikt och med god styrning och uppföljning. Nuvarande policy om ekonomiskt stöd till civila samhället går ut den 9 oktober 2022.

Beslut: Regionfullmäktige antar Västra Götalandsregionens policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället 2022-2027.

11. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen mandatperioden 2022-2026 (dag 1, kl 19:17)

Regionfullmäktige fastställer nya arvodesbestämmelser för förtroendevalda för mandatperioden 2022–2026. De nya arvodesbestämmelserna är en anpassning till den nya politiska organisationen och de nya nämnderna.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att en översyn av arvodesbestämmelserna ska utföras av arvodesberedningen i anslutning till årsskiftet 2023/24. Regionfullmäktige uppdrar också åt arvodesberedningen att ansvara för att utarbeta bestämmelser och föreslå dimensionering för arvoderingen för de utlandsuppdrag som Västra Götalandsregionen har att bemanna.

12. Sammanträdestider 2023 för regionfullmäktige (dag 1, kl 19:25)

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att sammanträda följande tider under 2023:

14 februari, 18 april, 23 maj, 12–13 juni, 26 september, 23-24 oktober och 28 november.

13. Överlämnande av allmänna handlingar mellan myndigheter i samband med ny politisk organisation 2023 till 2027 (dag 1, kl 19:25)

Enligt arkivlagen kräver ett överlämnande av allmänna handlingar från en kommunal myndighet till en annan ett särskilt beslut av regionfullmäktige.

https://www.vgregion.se/aktuellt/aktuella-beslut-fran-regionfullmaktige-och-regionstyrelsen/beslut-i-regionfullmaktige/regionfullmaktige-13-14-juni-2022/

Sammanträdesdagar Arvode

Program
8 av 8
Publicerad
söndag 12 juni 2022