Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Radion informerar, fortsättning

Regionfullmäktige 16 april 2013

Sändningen startar med information av Rolf Johansson

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 16 april.

Handlingarna till sammanträdet

Kl 13.00 Utdelning av Miljöstipendier 2013

Kl 10.00

1. Sammanträdets öppnande

2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

3. Tidpunkt för protokollets justering

4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare (M) att jämte ordföranden justera dagens protokoll

5. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

6. Frågestund

7. Interpellationer- Gunilla Druve Jansson (C) - målet om inställelsetid för ambulanserna klaras inte - Roland Karlsson (FP) om tillgången till ambulans i landsbygdskommunerna- Kristina Jonäng (C) om uppdrag till naturbruksgymnasierna - Jonas Andersson (FP) om patientsäkerheten

8. Revisionsberättelser för 2012 års verksamhet

9. Bokslutsdispositioner för 2012

10. Årsredovisning 2012 för Västra Götalandsregionen

11. Redovisning 2012 för patientnämndsverksamheten

12. Ekonomiska obalanser – förslag med anledning av uppdrag i detaljbudget 2013

13. Redovisning av förutsättningar för servicenämndens ekonomi 2013

14. Naturbruksgymnasiet Uddetorp – Försäljning av del av Skara Uddetorp 4:1

15. Nationell plattform för utvecklingsprojekt: X2 AB

16. Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland – återremiss delmål 5

17. Nya spårvagnar och depå

18. Ändring av primärvårdsstyrelsernas årsarvoden

19. Revidering av arvodesbestämmelserna

20. Motion av Arne Lernhag (M) om digitala kallelser

21. Motion av Annika Tännström (M) om telefonrådgivning inom psykiatrin

22. Motion av Gunilla Druve Jansson (C) om att införa en barnlinje på 1177

23. Motion av Magnus Berntsson (KD) om tillgänglig sjukvårds- rådgivning i hela regionen under hela dygnet

24. Motion av Marith Hesse m.fl. (M) om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Samhall

25. Motion av Anders Fasth (KD) om ökande insatser mot ungdomsarbetslösheten

26. Motion av Monica Selin (KD) om att införa flexibla nattstopp i kollektivtrafiken

27. Motion av Eva-Lott Gram (KD) om att förbättra eftervården vid förlossning

28. Motion av Kurt Karlsson (SD) om etiska regler för förtroende- valda i Västra Götalandsregionen

29. Anmälan av inkomna motioner

30. Anmälningsärenden

31. Valärenden (utdelas vid mötet) Valberedningens förslag till val

32. Ev fortsättning interpellationer

Information

Program
2 av 24
Publicerad
tisdag 16 april 2013

Regionfullmäktige 16 april 2013