Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Sjukhusvård

Regionfullmäktige 10 juni 2019

3. Budget 2020 för Västra Götalandsregionen (09:38-19:13, 10 juni - 09:00-16:16, 11 juni)

Efter över 16 timmars debatt fastställde regionfullmäktige budget 2020 för Västra Götalandsregionen (VGR) när man godkände förslaget från den styrande minoriteten Grönblå samverkan (M, L, C, KD, MP).

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för egna förslag.

Budgeten är VGR:s viktigaste styrdokument och slår fast ekonomiska ramar, regiongemensamma mål och uppdrag till VGR:s verksamheter.

Grönblå Samverkans budget 2020 slår fast utmaningar, prioriterade mål och fokusområden samt plan för ekonomin 2021-2022.

Under 2020 beräknas en konjunkturavmattning. Följden blir att skattunderlaget inte ökar lika mycket och VGR står ur ett ekonomiskt perspektiv inför stora ekonomiska utmaningar de kommande åren. Skattesatsen är oförändrad - 11,48 kronor.

De strategiska målen är ersatta av två övergripande mål som all verksamhet och alla uppdrag ska styra mot:

• Hållbar, innovativ och kreativ region.

• Tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård.

Grönblå pekar ut tio utmaningar med tolv prioriterade mål fastställda för planperioden. De tidigare fokusområdena har blivit färre och är formulerade som uppdrag till nämnderna och förvaltningen för 2020. Detta innebär bland annat att Grönblå samverkan prioriterar omställningen i vården med fokus på ökad vårdproduktion i förhållande till satsade medel. Resurser omfördelas från de stora sjukhusen till nära vård som behövs ofta. Mobil hemsjukvård och vårdcentraler ska byggas ut och den mer specialiserade vården koncentreras till färre platser i regionen. Syftet är jämlik vård med högsta kvalitet och bästa möjliga patientsäkerhet.

Sjukvårdens problem beskrivs som ett organisatoriskt systemfel och Grönblå samverkan vill ersätta detaljstyrning med mer tillitsstyrning där ansvar, makt och befogenheter att nå ekonomiska och verksamhetsmässiga mål decentraliseras till chefer och medarbetare. Administrativ prövningsrätt är en del i det.

Under 2020 fortsätter satsningen på vårdens medarbetare och förbättrad arbetsmiljö liksom fördubblingen av OB-ersättningen nattetid och höjningen med 50 procent för helg, som har gett goda resultat.

Inom regional utveckling fortsätter hög ambition inom klimat och omställning, liksom vikten av fullföljda studier, innovationer, life science och Agenda 2030. Utvecklingen av kollektivtrafiken är fortsatt viktig.

Pengar satsas på nya växthus till Göteborgs botaniska trädgård. Grönblå fortsätter arbetet för ett levande kulturliv i hela Västra Götaland.

Budgeten är cirka 55,7 miljarder kronor exklusive riktade statsbidrag. Av dessa går cirka 43,2 miljarder kronor till hälso- och sjukvården. Regionutveckling får cirka 7,2 miljarder där lejonparten går till kollektivtrafiknämnden. Serviceverksamheter och regiongemensamt får också medel.

Investeringsramen sätts till 6,1 miljarder kronor och regionstyrelsen bemyndigas att fastställa investeringsplan och fördela låneramar för 2020. Regionstyrelsen bemyndigas att under år 2020 ta lån om ett högsta belopp av 3 miljarder kronor.

Regionfullmäktige fastställer regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för år 2020 i enlighet med budgeten. Regionfullmäktige fastställer också inriktningen för åren 2021 och 2022 som underlag för den långsiktiga planeringen av detaljbudgetar, vårdöverenskommelser, med mera.

Beslut: enligt förslagS, SD och V reserverade sig till förmån för egna yrkanden.

Budget

Program
8 av 17
Publicerad
måndag 10 juni 2019