Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

8-14 Beslut och Redovisningar

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 23-24 oktober 2023

8. Justering av bolagsordning för Sahlgrenska Science Park AB (klockan 13:23)

Västra Götalandsregionen är sedan 2015 delägare i Sahlgrenska Science Park AB tillsammans med Göteborgs Stad/Business Region Göteborg AB, Göteborgs Universitet/GU Ventures AB och Chalmers.

Vissa mindre justeringar i aktieägaravtalet, aktieöverlåtelseavtalet och bolagsordningen genomfördes i september 2016. Chalmers ägarandel i Sahlgrenska Science Park AB har sedan dess förts över från Chalmers Tekniska Högskola AB till Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola och därefter till Chalmers Holding AB. Vidare förvärvade 2017 Mölndals stad B-aktier i Sahlgrenska Science Park AB och blev därmed huvudägare och anslöts till aktieägaravtalet.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner justerat förslag till bolagsordning för Sahlgrenska Science Park.

9. Utbetalning av partistöd för 2024 (klockan 13:23)

Samtliga partier som fått partistöd för 2022 har lämnat skriftlig redovisning och granskningsrapport. Regionfullmäktiges presidium har konstaterat att partistöd för 2024 därmed kan betalas ut.

Partistödet för 2024 fördelas enligt följande:

Ett grundstöd på 1 188 330 kronor.

Kvarvarande summa fördelas efter antalet mandat per parti i regionfullmäktige, vilket motsvarar 401 919 kronor/mandat.

Beslut:

Regionfullmäktige fastställer partistöd 2024 enligt följande:

a) Grundstöd per parti: 1 188 330 kronor

b) Stöd per mandat i regionfullmäktige: 401 919 kronor

Parti som tagit emot partistöd ska lämna årlig, skriftlig redovisning och granskningsrapport enligt Västra Götalandsregionens regler för partistöd.

10. Regionfullmäktiges arbetsordning (klockan 13:25)

Regionfullmäktiges presidium har gjort en allmän översyn av arbetsordningen mot bakgrund av ändrad lagstiftning, Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) underlag till arbetsordning, regionfullmäktiges beslut om politisk organisation för mandatperioden och redaktionell och språklig översyn.

Beslut: Regionfullmäktige antar arbetsordning 2023-2026 för regionfullmäktige.

11. Upphävande av fullmäktiges beslut om namn på styrelsen för kulturutvecklings förvaltning (klockan 13:25)

I samband med sammanslagningen av Kultur i Väst och Västarvet beslutade regionfullmäktige den 3 december 2019 att namnet på den nya organisationen ska vara styrelsen för kulturutveckling respektive förvaltningen för kulturutveckling.

Enligt kommunallagen beslutar nämnderna i frågor som rör förvaltningen. Styrelsen för kulturutveckling önskar nu ändra namn på förvaltningen, men kan inte göra det på grund av fullmäktiges tidigare beslut.

Beslut: Regionfullmäktige upphäver sitt beslut 2019-12-03 § 245 i den delen som avser namn på förvaltningen.

12. Årsredovisning och revisionsberättelse 2022 för Stiftelsen Västsvenska fritidsområden, Stiftelsen Stenebyskolan och Stiftelsen Simmersröds barnhus (klockan 13:26)

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022 har lämnats av styrelserna för Stiftelsen Västsvenska fritidsområden, Stiftelsen Stenebyskolan och Stiftelsen Simmersröds barnhus.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

Styrelsen för Stiftelsen Västsvenska fritidsområden beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsårets 2022.

Styrelsen för Stiftelsen Stenebyskolan beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsårets 2022.

Styrelsen för Stiftelsen Simmersröds barnhus beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

13. Årsredovisning och revisionsberättelse 2022 för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, Kommunalförbundet Svensk Luftambulans och Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling (klockan 13:28)

Västra Götalandsregionen (VGR) bedriver verksamhet i tre kommunalförbund där regionfullmäktige godkänner årsredovisningen och beslutar om ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i respektive förbund.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

Årsredovisningen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst godkänns och direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Årsredovisningen för kommunalförbundet Svensk Luftambulans godkänns och direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Årsredovisningen för kommunalförbundet Avancerad strålbehandling godkänns och direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

14. Motionsbalans samt redovisning av bifallna motioner (klockan 13:30)

Motioner som inte är beredda inom ett år från när de lämnades in till regionfullmäktige ska redovisas varje år, enligt kommunallagen. Varje år ska även bifallna motioner redovisas, det har regionfullmäktige beslutat.

Sedan redovisningen av förra årets motionsbalans har 23 motioner lämnats in och regionfullmäktige har beslutat om 37 motioner.

Totalt är 28 motioner under beredning och 4 motioner har passerat ett år, ej inräknat de motioner som är anmälda till regionfullmäktiges sammanträde i september 2023.

Beslut: Motionsbalansen och redovisningen av bifallna motioner läggs till handlingarna.

Partistöd Årsredovisning Revisionsberättelse Motionsbalans Sahlgrenska Science Park AB Arbetsordning

Program
13 av 16
Publicerad
måndag 23 oktober 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 23-24 oktober 2023