Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Kungörelse om brådskande ärende

Regionfullmäktige 22 september 2020

Coronapandemin har inneburit att delar av den planerade vården inte har gått att genomföra som det varit tänkt. Västra Götalandsregionen behöver därför vidta särskilda åtgärder för att snabbt kunna möta det uppdämda vårdbehov som uppstått. Arbetet behöver koordineras för att kunna nyttja regionens samlade kapacitet. Behovet avser både den vård som sedan tidigare var planerat att

genomföras under 2020 och de tillkommande behov som uppstått till följd av pandemin. Totalt bedöms detta omfatta 22 500 operationer och 23 000 besök vilket motsvarar kostnader om drygt 1000 mnkr för att målet om 0 väntande över 90 dagar ska uppnås vid utgången av 2021.

För att fullt ut kunna utnyttja befintlig kapacitet när någon vårdgivare av olika skäl inte kan fullfölja sina åtaganden behöver beställda volymer, därmed följande ekonomiska resurser, kunna flyttas från ett ställe till ett annat. Det kan också finnas behov av att ge direkta uppdrag till vårdgivarna att ändra arbetssätt, göra genomgångar av köer mm så att patienter i kö får vård så snabbt som möjligt.

Regionstyrelsen har i sitt reglemente redan ett uppdrag att ”...utveckla, upprätthålla och samordna vårdproduktion i egen regi. Styrelsen ska särskilt beakta de områden där det finns särskilda skäl för en regiongemensam produktions-

och kapacitetsplanering.” Mot bakgrund av de konsekvenser för tillgängligheten som pandemin medfört föreslås att regionstyrelsen ges större möjlighet att ta en mer aktiv roll i styrningen av åtgärder för förbättrad tillgänglighet. Detta gäller såväl de åtgärder som ska genomföras inom ramen för fastställd budget som de eventuella ytterligare resurser som fullmäktige avsätter i sitt budgetbeslut i november för att hantera pandemins effekter Det utökade bemyndigandet till RS föreslås gälla till och med 2021-12-31.

Coronapandemin har inneburit att delar av den planerade vården inte har gått att genomföra som det varit tänkt. Västra Götalandsregionen behöver därför vidta särskilda åtgärder för att snabbt kunna möta det uppdämda vårdbehov som uppstått. Arbetet behöver koordineras för att kunna nyttja regionens samlade kapacitet. Behovet avser både den vård som sedan tidigare var planerat att genomföras under 2020 och de tillkommande behov som uppstått till följd av pandemin. Totalt bedöms detta omfatta 22500 operationer och 23000 besök vilket motsvarar kostnader om drygt 1000 mnkr för att målet om 0 väntande över 90 dagar ska uppnås vid utgången av 2021.För att fullt ut kunna utnyttja befintlig kapacitet när någon vårdgivare av olika skäl inte kan fullfölja sina åtaganden behöver beställda volymer, därmed följande ekonomiska resurser, kunna flyttas från ettställe till ett annat. Det kan också finnas behov av att ge direkta uppdrag till vårdgivarna att ändra arbetssätt, göra genomgångar av köer mm så att patienter i kö får vård så snabbt som möjligt.Regionstyrelsen har i sitt reglemente redan ett uppdrag att ”...utveckla, upprätthålla och samordna vårdproduktion i egen regi. Styrelsen ska särskilt beakta de områden där det finns särskilda skäl för en regiongemensam produktions-och kapacitetsplanering.” Mot bakgrund av de konsekvenser för tillgängligheten som pandemin medfört föreslås att regionstyrelsen ges större möjlighet att ta en mer aktiv roll i styrningen av åtgärder för förbättrad tillgänglighet. Detta gäller såväl de åtgärder som ska genomföras inom ramen för fastställd budget som de eventuella ytterligare resurser som fullmäktige avsätter i sitt budgetbeslut i november för att hantera pandemins effekter Det utökad bemyndigandet till RS föreslås gälla till och med 2021-12-31.

Beslut: enligt förslag.

Vård Corona

Program
18 av 22
Publicerad
tisdag 22 september 2020

Regionfullmäktige 22 september 2020