Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Budget 2021 - Kollektivtrafik

Regionfullmäktige 30 november - 1 december 2020

Efter 16 timmars debatt fastställde regionfullmäktige budget 2021 för Västra Götalandsregionen (VGR) när man godkände förslaget från den styrande majoriteten Grönblå samverkan (M, L, C, KD, MP).

Budgeten är VGR:s viktigaste styrdokument och slår fast ekonomiska ramar, regiongemensamma mål och uppdrag till VGR:s verksamheter.

Beslut om budget för 2021 togs redan i juni i år. Men på grund av osäkerheten om de ekonomiska effekterna till följd av Coronapandemin var planeringsförutsättningarna mycket svåra. De styrande partierna i Grönblå samverkan , vars budget regionfullmäktige röstade fram i juni, presenterar nu en kompletteringsbudget. Även övriga partier presenterade egna budgetförslag eller kompletteringsbudgetar.

Regionfullmäktige beslutade att ställa sig bakom de Grönblå:s (M, C, KD, L och MP) budgetförslag. Budgeten fokuserar på att hantera uppskjuten vård då vårdköerna förlängts under pandemin. Partierna ser budgeten som en projektbudget där projektet att korta väntetiderna till vården inleds redan i år, den 1 november 2020. Det övergripande målet med projektet är att under våren 2022 ha en god tillgänglighet och en hållbar ekonomi med verksamheterna i balans.".

I budgeten framgår vidare att den så kallade vårdskulden beräknas i Västra Götaland till 13 000 operationer och 10 000 besök. Kostnaderna för att åtgärda detta bedöms till cirka 650 miljoner kronor, vilket i huvudsak baseras på medelkostnaden för operationer genomförda på de offentligt drivna sjukhusen. För att klara vårdgarantins mål förutsätts att de tillgänglighetssatsningar som beslutades i budget för 2020 och 2021 genomförs. För att minska vårdköerna avsätter partierna i budgeten 670 miljoner kronor. Kostnader och underskott som uppstått i sjukvården under 2020 på grund av pandemin ingår inte i budgeten utan kommer att hanteras i Västra Götalandsregionens bokslut och därmed inte drabba sjukhusen i form av ökade underskott i deras egna kapital.

Budgetbeslutet innebär en oförändrad skatt på 11,48 per skattekrona. Regionbidragen till verksamheterna är i budgeten på närmare 57,8 miljarder kronor varav drygt 44 miljarder går till hälso- och sjukvården. Regionutveckling tilldelas närmare 7,7 miljarder, regiongemensamma verksamheter drygt 5,6 miljarder och serviceverksamheter drygt 357 miljoner kronor.

Budgeten innehåller två övergripande mål som all verksamhet och alla uppdrag ska styra mot.

1) Hållbar, innovativ och kreativ region

2) Tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Demokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna budgetförslag.

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/beslut-i-regionfullmaktige/regionfullmaktige-2020-11-30--12-01/

Budget

Program
10 av 26
Publicerad
tisdag 01 december 2020

Regionfullmäktige 30 november - 1 december 2020