Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Budget 2021 - Habilitering & hälsa

Regionfullmäktige 30 november - 1 december 2020

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/beslut-i-regionfullmaktige/regionfullmaktige-2020-11-30--12-01/

8. Budget 2021 för Västra Götalandsregionen (20.30)

Efter 16 timmars debatt fastställde regionfullmäktige budget 2021 för Västra Götalandsregionen (VGR) när man godkände förslaget från den styrande majoriteten Grönblå samverkan (M, L, C, KD, MP).

Budgeten är VGR:s viktigaste styrdokument och slår fast ekonomiska ramar, regiongemensamma mål och uppdrag till VGR:s verksamheter.

Beslut om budget för 2021 togs redan i juni i år. Men på grund av osäkerheten om de ekonomiska effekterna till följd av Coronapandemin var planeringsförutsättningarna mycket svåra. De styrande partierna i Grönblå samverkan , vars budget regionfullmäktige röstade fram i juni, presenterar nu en kompletteringsbudget. Även övriga partier presenterade egna budgetförslag eller kompletteringsbudgetar.

Regionfullmäktige beslutade att ställa sig bakom de Grönblå:s (M, C, KD, L och MP) budgetförslag. Budgeten fokuserar på att hantera uppskjuten vård då vårdköerna förlängts under pandemin. Partierna ser budgeten som en projektbudget där projektet att korta väntetiderna till vården inleds redan i år, den 1 november 2020. Det övergripande målet med projektet är att under våren 2022 ha en god tillgänglighet och en hållbar ekonomi med verksamheterna i balans.".

I budgeten framgår vidare att den så kallade vårdskulden beräknas i Västra Götaland till 13 000 operationer och 10 000 besök. Kostnaderna för att åtgärda detta bedöms till cirka 650 miljoner kronor, vilket i huvudsak baseras på medelkostnaden för operationer genomförda på de offentligt drivna sjukhusen. För att klara vårdgarantins mål förutsätts att de tillgänglighetssatsningar som beslutades i budget för 2020 och 2021 genomförs. För att minska vårdköerna avsätter partierna i budgeten 670 miljoner kronor. Kostnader och underskott som uppstått i sjukvården under 2020 på grund av pandemin ingår inte i budgeten utan kommer att hanteras i Västra Götalandsregionens bokslut och därmed inte drabba sjukhusen i form av ökade underskott i deras egna kapital.

Budgetbeslutet innebär en oförändrad skatt på 11,48 per skattekrona. Regionbidragen till verksamheterna är i budgeten på närmare 57,8 miljarder kronor varav drygt 44 miljarder går till hälso- och sjukvården. Regionutveckling tilldelas närmare 7,7 miljarder, regiongemensamma verksamheter drygt 5,6 miljarder och serviceverksamheter drygt 357 miljoner kronor.

Budgeten innehåller två övergripande mål som all verksamhet och alla uppdrag ska styra mot.

Hållbar, innovativ och kreativ region

Tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Demokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna budgetförslag.

9. Delårsrapport augusti 2020 för Västra Götalandsregionen (20.33)

2020 har präglats av pandemin. Sjukvården har ställts om för att möta smittspridning och ett förändrat vårdbehov. Kollektivtrafiken ser ett dramatiskt förändrat resmönster och intäktstapp. Resandet minskade som mest med cirka 40 procent och intäkterna beräknas bli cirka 1 100 miljoner kronor lägre än budget. Pandemin har också inneburit en kraftig ökning av arbetslösheten, och restriktionerna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har haft stor påverkan på kulturutövandet. Belastningen på slutenvården var som högst i början av maj för att sedan successivt minska till en relativt låg nivå efter sommaren. Koncernens resultat till och med augusti uppgår till 1 161 miljoner kronor. Resultatet har på flera sätt påverkats av pandemin, dels genom förändringar i kostnader och intäkter i verksamheterna, dels genom de satsningar som staten har gjort för att kompensera för pandemins konsekvenser. Koncernens prognos för helåret är positiv med 600 miljoner kronor. Det är en förbättring jämfört med tidigare bedömningar och de viktigaste förklaringarna är att skatteunderlagsprognosen har förändrats och att staten fattat beslut om nya statsbidrag.

Förslag till beslut:

Regionfullmäktige godkänner delårsrapport augusti 2020 för Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att göra en samlad bedömning av pandemins ekonomiska konsekvenser och innan bokslutet för 2020 fastställs besluta om fördelning av kvarvarande och tillkommande statsbidrag samt att i övrigt vidta åtgärder av ekonomisk karaktär.

Regionfullmäktige beslutar att covid-vården ska exkluderas i beräkningen av ersättningstaken till sjukhusen.

Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att i samband med regionstyrelsens samlade bedömning hantera de formella skrivningar där styrelser och nämnder uppmärksammar regionstyrelsen och regionfullmäktige på svårigheten att klara sin budget under rådande omständigheter.

Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att hantera även Folktandvårdens hemställan om behov av finansiella lättnader i samband med regionstyrelsens samlade bedömning.

Beslut: enligt förslag.

Budget

Program
19 av 26
Publicerad
tisdag 01 december 2020

Regionfullmäktige 30 november - 1 december 2020