NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Radion informerar

Regionfullmäktige 11 februari 2014

Sammanträde med regionfullmäktige tisdagen den 11 februari 2014 i Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Informationsärende

 • Rapport om analys av beställarstyrningen av hälso- och sjukvården i

  Västra Götalandsregionen

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

  Diarienummer RS 3-2014


 2. Frågestund

  Diarienummer RS 42-2014


 3. Interpellationer

  - Kristina Jonäng (C) om hur vi effektivast bidrar till att trafiksektorn minskar klimatutsläppen

  Diarienummer RS 236-2014

  - Conny Brännberg (KD) om bemanningen inom psykiatrin på Skaraborgs Sjukhus

  Diarienummer RS 261-2014

  - Jonas Andersson (FP) om städning i hälso- och sjukvårdens lokaler

  Diarienummer RS 263-2014


 4. Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen - godkännande av överskridande av budget

  Diarienummer RS 16-2013


 5. Vårdval Rehabilitering inom primärvården

  Diarienummer RS 35-2013 (kompletterande MBL-protokoll senare)


 6. Länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering: Jämställt Västra Götaland 2014-2017

  Diarienummer RS 675-2011


 7. Revidering av reglemente för patientnämnderna

  Diarienummer RSK 1031-2009


 8. Säkerhetspolicy för publikt nät

  Diarienummer RS 2086-2012


 9. Solenergiplan för Västra Götalandsregionen

  Diarienummer RS 1700-2013


 10. Framställan om ett kontantlöst arbetssätt på Angereds Närsjukhus.

  Revidering av Policy för fordringar och inkasso i Västra Götalandsregionen

  Diarienummer RS 685-2013, 722-2011


 11. Pris- och sortimentsstrategi för Västtrafik – steg 1 ”enkelhet”

  RS 165-2014 (RS 4 mars – kompletterande handlingar senare)


 12. Motion av Daniel Rondslätt (SD) om regional produktdefinition

  Diarienummer RS 908-2013


 13. Anmälan av inkomna motioner

  Diarienummer RS 2003-2013, 270-2014


 14. Anmälningsärenden

  Diarienummer RS 40-2014


 15. Valärenden (utdelas vid mötet)

  - Valberedningens förslag till val

  Diarienummer RS 3-2014


 16. Eventuellt fortsättning interpellationer


Program
1 av 17
Publicerad
tisdag 22 mars 2016