Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Förslag till medarbetarpolicy

Teckenspråkstolkad 9 oktober 2018 Regionfullmäktige

Enligt beslut i regionfullmäktige ska policyer ses över efter fem år. Inom personalområdet har man därför tagit chansen att sammanföra fem olika policyer*) till en ny medarbetarpolicy.

Policyn inleds med dessa stycken:

”Du som medarbetare i Västra Götalandsregionen ska känna dig uppskattad, trivas med ditt arbete och få möjlighet att visa och utveckla din kompetens. Det är avgörande för hur bra vi lyckas med vårt uppdrag – att bidra till ett gott liv för invånarna i Västra Götaland.

Det ställer krav på oss att förnya oss, utveckla vår organisation och utveckla våra arbetssätt. Nöjda medarbetare bidrar till ambitionen att Västra Götalandsregionen ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.”

Nyheter i policyn är bland annat en betoning på interaktion med invånarna, medarbetarnas engagemang och delaktighet, samt det goda chefskapet. Exempelvis står det i policyn om medarbetarens rätt till heltid och möjlighet till deltid. Meddelarfriheten värnas starkt och medarbetarnas kunskaper ska tas till vara och tillåtas utvecklas.

Regionfullmäktige antar den nya medarbetarpolicyn för VGR och dess majoritetsägda bolag.

Beslut: enligt förslag

*) Den nya medarbetarpolicyn ersätter följande dokument: Personalvision 2021, Kompetensförsörjningspolicy, Lönepolicy, Policy för jämställdhet och mångfald samt Policy för hälsa och arbetsmiljö.

Policy

Program
8 av 17
Publicerad
tisdag 09 oktober 2018

Teckenspråkstolkad 9 oktober 2018 Regionfullmäktige