Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 8-10

Teckenspråkstolkad 9 oktober 2018 Regionfullmäktige

8. Principer för privata vårdgivares anslutning till det nya kärnsystemet som upphandlas inom programmet Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM) (11:26)

I det beslutade programdirektivet för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) finns en kvarvarande fråga kring hur offentligt finansierade privata vårdgivare i Västra Götalandsregionen (VGR) ska ansluta sig till kärnsystemet och formerna för detta.

Den princip som Koncernkontoret föreslår är att alla offentligt finansierade privata vårdgivare i VGR ska ansluta sig till kärnsystemet.

För samtliga privata vårdgivare inom lagen om valfrihetssystem (LOV) och lagen om offentlig upphandling (LOU) föreslås anslutningen bli ett obligatoriskt krav.

För vårdgivare inom lagen om läkarvårdsersättning (LoL), förordning om läkarvårdsersättning (FoL), lag om ersättning för fysioterapi (LoF) och andra förekommande avtalsförhållande behöver formerna och förutsättningar utredas. Regionstyrelsen föreslås få ett bemyndigande att fastställa formerna efter utredning.

Bedömning av eventuella ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av IS/IT- stödfunktion/organisation för privata vårdgivare som ansluter sig till FVM:s kärnsystem är en del av utredningsuppdraget. Andra ekonomiska och resursmässiga konsekvenser av förslagen hanteras dels inom ramen för programkontorets verksamhet, dels inom Koncernkontorets ordinarie verksamhet avseende upphandling och liknande.

Regionfullmäktige beslutar följande:

Huvudprincipen är att alla offentligt finansierade vårdgivare i Västra Götaland ska ansluta sig till kärnsystemet som upphandlas inom programmet FVM.

För samtliga vårdgivare inom lagen om valfrihetssystem (LOV) gäller ett obligatoriskt krav att använda kärnsystemet. Krav på detta och finansiering regleras i respektive krav- och kvalitetsbok.

För samtliga vårdgivare som upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller vid kommande upphandlingar ett obligatoriskt krav att använda kärnsystemet.

Vårdgivare med befintliga avtal enligt LOU erbjuds att ansluta sig till kärnsystemet. Villkor och finansiering av detta regleras i överenskommelse med upphandlande nämnd eller styrelse inom VGR. Vid förnyad upphandling kommer obligatoriskt krav att gälla.

Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda formerna och förutsättningar för övriga vårdgivares anslutning till kärnsystemet. Regionstyrelsen bemyndigas besluta om vilka villkor som ska gälla för dessa vårdgivare.

HSS, HSN och i förkommande fall andra upphandlande nämnder och styrelser ska vid utformning av krav och kvalitetsböcker, förfrågningsunderlag med mera, genomföra regionfullmäktiges och regionstyrelsens beslut om anslutning till kärnsystemet.

Beslut: enligt förslag

9. Förslag till ändrad inriktning för delårsrapport mars från 2019 (11:27)

Inom ramen för administrativ förenkling har regionfullmäktige beslutat att delårsrapport mars utgår för styrelser och nämnder och ersätts med en rapport som görs av Koncernkontoret (Koncernrapport mars).  Koncernrapporten ska utgå från förvaltningar och bolags rapportering till egen styrelse eller nämnd kring uppnådda resultat och ekonomi i förhållande till lagd plan, kompletterat med mätetal och statistik på koncernnivå.

Koncernrapport mars ska omfatta uppföljning av ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall, inklusive personalfrågor. Avstämning ska göras med förvaltningarna vid betydande avvikelser. För att få ett ökat fokus på ekonomi i balans bör det övervägas att förvaltningar och bolag inför koncernprognos maj lämnar en ekonomisk prognos för helåret.

Delårsrapport augusti får inga rutinförändringar. Inte heller kring rutiner för styrelsers och nämnders framställningar görs några förändringar. Regiondirektören får i uppdrag att utforma och besluta om erforderliga anvisningar och rutiner till förvaltningar och bolag för koncernrapport mars.

Beslut: enligt förslag

10. Redovisning av partistödets användning 2017 (11:28)

Samtliga partier som fått partistöd 2017 har lämnat skriftlig redovisning och granskningsrapport till regionfullmäktiges presidium. Partistöd för 2019 kan därmed betalas ut till samtliga partier. Eftersom partistödet baseras på mandatfördelningen i regionfullmäktige kommer särskilt ärende om partistöd 2019 efter valet. Regionfullmäktige noterar partiernas redovisning av hur partistödet för 2017 har använts.

Beslut: enligt förslag

Prognos Partistöd Rapport IT

Program
10 av 17
Publicerad
tisdag 09 oktober 2018

Teckenspråkstolkad 9 oktober 2018 Regionfullmäktige