Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

5. Reglementen för nämnder och styrelser 2019-2022

Teckenspråkstolkad 10 juni 2019 Regionfullmäktige

Regionfullmäktige fattade i maj 2018 beslut om detaljutformning av den politiska organisationen 2019 – 2022. I samband med beslutet gavs regionstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till reglementen för berörda nämnder och styrelser.

Reglementena består av tre delar. Dokumentet inleds med en översiktlig beskrivning av styrning och ledning inom det område som den berörda nämnden eller styrelsen verkar. Därefter följer själva reglementet. Reglementet består av del A som beskriver de specifika uppgifterna och del B som är gemensamma bestämmelser för samtliga nämnder och styrelser.

Regionfullmäktige fastställer reglementen för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen, regionutvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden, kulturnämnden, miljönämnden, hälso- och sjukvårdsnämnderna, patientnämnderna, servicenämnden, styrelsen för Skaraborgs sjukhus, styrelsen för NU-sjukvården, styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus, styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset, styrelsen för Sjukhusen i väster, styrelsen för Närhälsan, styrelsen för Regiongemensam hälso- och sjukvård, tandvårdsstyrelsen, styrelsen för Habilitering och hälsa, naturbruksstyrelsen, folkhögskolestyrelsen, styrelsen för botaniska trädgården och nämnden för Hälsan och stressmedicin.

Dessutom beslutar regionfullmäktige att områdena hälso- och sjukvård, regional utveckling, kollektivtrafik och kultur utgör huvudprocesser i Västra Götalandsregionens ledningssystem.

Beslut: enligt förslag

Kultur Kollektivtrafik Skaraborgs sjukhus Miljö Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Program
14 av 17
Publicerad
måndag 10 juni 2019