Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Regionfullmäktige 19 maj 2020

Beslutsärenden

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

2. Bokslutsdispositioner 2019

3. Årsredovisning för Västra Götalandsregionen 2019

4. Revisionsberättelser för 2019 års verksamhet

5. Framställan från nämnder och styrelser om användning av eget kapital och

obeskattade reserver i samband med budget 2020

6. Kapitaltäckningsgaranti till bolagen med anledning av Covid-19

7. Aktieägargaranti NetWest Sweden AB

8. Koncernens uppföljningsrapport mars 2020 Västra Götalandsregionen

9. Finansiell strategi för Västra Götalandsregionen

10. Övergripande ramverk för budgetprocessen i Västra Götalandsregionen

11. Riktlinje för god ekonomisk hushållning och tillämpning av

resultatutjämningsreserv i Västra Götalandsregionen

12. Västra Götalandsregionens inriktning för arbetet med hanteringen av

konsekvenser av Covid-19

13. Avgiftsfrihet för personer som vårdas för covid-19 som inte omfattas av

smittskyddslagen (SFS 2004:168)

14. Gemensamma priser för sjukhusen

15. Riktlinje för hantering av internhyra inom kollektivtrafikfastigheter

16. Avrop från extern låneram avseende investeringar i spårvägen för år 2020

17. Omfördelning inom regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 - nytt

namngivet kollektivtrafikobjekt- ” Färja Göta Älv”

18. Omfördelning inom regional transportinfrastrukturplan 2018-2029, nytt

namngivet objekt – ”Objekt Väg 678, deletapp Bratteröd-Grohed och

Objekt Förbifart Grästorp”

19. Digitaliseringspolicy i Västra Götalandsregionen

20. Försäljning av fastigheten Vättungen 1:173, Bengtsfors kommun

21. Ansökan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening

22. Ägardirektiv för Regionteater Väst AB

23. Lokal för regionfullmäktiges möten

24. Revidering av regionfullmäktiges arbetsordning

25. Beslutsordning för val och nomineringar

26. Hantering av allmänna handlingar

27. Anmälningsärenden till regionfullmäktige april 2020

28. Anmälan av inkomna motioner

Information Göran Helmersson

Program
1 av 5
Publicerad
tisdag 19 maj 2020