NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 8-13

Regionfullmäktige 24 maj 2022

8. Rese- och mötespolicy för Västra Götalandsregionen

Nuvarande rese- och mötespolicy för Västra Götalandsregionen (VGR) har setts över och reviderats då nuvarande version av policyn gäller till och med 30 april 2022. Innehållet i den reviderade rese- och mötespolicy har inte förändrats nämnvärt men är nedkortat och ändrat i sin struktur.

Beslut: Regionfullmäktige antar ny rese- och mötespolicy för VGR och dess bolag.

9. Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (kl 13:19)

Regionfullmäktige fastställer ny lydelse av förbundsordningen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg inklusive fördelningsmodell. Förslaget innebär ett förtydligande av kommunalförbundets uppdrag och klargör att verksamheten kan ske antingen i egen regi eller utkontrakteras.

Beslut: Regionfullmäktige fastställer ny lydelse av förbundsordningen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg inklusive fördelningsmodell.

10. Delegering till regionstyrelsen att fatta genomförandebeslut om extern inhyrning i hus 2-3 inom Sahlgrenska Life (kl 13:20)

Sahlgrenska Life är en investering för framtidens forskning och vård. Genom att utveckla verksamheter och byggnader skapar Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs universitet konkurrenskraftiga miljöer för ledande forskning, utbildning, vård och innovation. Konceptet innehåller tre nya byggnader; hus 1, 2 och 3. Hus 1 är en investering för VGR medan hus 2–3 uppförs av extern fastighetsägare där VGR hyr delar av lokalerna genom styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tandvårdsstyrelsen samt regionstyrelsen.

Beslut: Regionfullmäktige delegerar till regionstyrelsen att besluta om VGR:s inhyrning i hus 2–3 inom Sahlgrenska Life.

11. Samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands 49 kommuner om naturbruksutbildning (kl 13:26)

Regionfullmäktige godkänner ett nytt samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i Västra Götaland om naturbruksutbildning. Det nya avtalet gäller från 1 januari 2023 och löper under fyra år.

Samverkansavtalet har en viktig roll för kompetensförsörjningen av lantbruket, skogsbruket och andra viktiga näringar i Västra Götaland. Alla Västra Götalands kommuner ska ha trygg tillgång till moderna naturbruksutbildningar med hög kvalitet inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen på gymnasial nivå.

Det nya avtalet innebär att finansieringen av gymnasieutbildning på naturbruksprogrammet i VGR:s regi fortsätter att delas lika mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. Den vuxenutbildning som VGR erbjuder inom naturbruksområdet finansieras även fortsättningsvis helt av kommunerna. Avtalet ska godkännas av samtliga 49 kommuner i Västra Götaland.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner det nya samverkansavtalet om naturbruksutbildning från 1 januari 2023 till 31 december 2026.

12. Utlösande av option - inköp av 20 stycken 45 meter långa spårvagnar (kl 13:35)

Regionfullmäktige beslutar att styrelsen för Västtrafik beställer ytterligare 20 nya 45 meter långa spårvagnar. De nya spårvagnarna har mer plats ombord och rymmer 50 procent fler resenärer än de äldre modellerna. De har dessutom gott om plats för barnvagnar. 40 spårvagnar av samma modell är redan beställda sedan tidigare.

Det finns ett stort behov av att förstärka och utveckla spårvagnstrafiken i Göteborg. Spårvagnstrafiken är stommen i Göteborgsområdets stadstrafik och är en förutsättning för en effektiv kollektivtrafik i området. Före pandemin hade spårvagnstrafiken en mycket gynnsam resandeutveckling. Under 2019 ökade spårvagnsresorna med cirka 8 procent. Återhämtningen av resandet på spårvagn har de senaste månaderna gått fortare än förväntat och resandet är nu uppe i 90 procent jämfört med innan pandemin. Totalkostnaden för 20 nya 45 meter långa spårvagnar bedöms bli cirka 80 miljoner Euro, vilket motsvarar cirka 840 miljoner kronor.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att styrelsen för Västtrafik får i uppdrag att lösa ut option för inköp av 20 stycken 45 meter långa spårvagnar av modellen M34, inom en investeringsutgift om totalt 80 miljoner euro (fast pris).

13. Granskningsremiss - kungörande av granskning inför tillåtlighetsprövning av ny järnväg Göteborg-Borås, en del av nya stambanor

Regionfullmäktige godkänner yttrande på granskningsremiss inför tillåtlighetsprövning av ny järnväg Göteborg-Borås, en del av nya stambanor. Västra Götalandsregionen ställer sig bakom den rangordning som Trafikverket har gjort.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner yttrandet.

Demokraterna deltog inte i beslutet.

Naturbruk Spårvagn Svenskt Ambulansflyg Sahlgrenska Life

Program
10 av 13
Publicerad
tisdag 24 maj 2022