NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om flexibla busshållplatser

Regionfullmäktige 24 maj 2022

14. Motion av Anders Strand (SD) med flera om flexibla busshållplatser (kl 13:50)

Anders Strand (SD) med flera har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att se över möjligheterna att införa flexibel avstigning mellan ordinarie hållplatser i utsatta och otrygga områden under dygnets mörka timmar.

Beslut: Regionfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av att Västtrafik inte ser någon möjlighet att genomföra försök eller införa flexibla hållplatser då trafiksäkerheten kommer i första hand.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Motion Sverigedemokraterna Kollektivtrafik Anders Strand

Program
11 av 13
Publicerad
tisdag 24 maj 2022