Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion ställa krav på privata vårdgivare för jämlik vård

Regionfullmäktige 24 maj 2022

15. Motion av Carina Örgård med flera (V) om att våga gå före i att ställa krav på privata vårdgivare för att säkerställa en jämlik vård (kl 14:05)

I den statliga utredningen Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar - ökad kunskap och kontroll, konstateras att staten och regionerna behöver ta ett större ansvar för frågor som rör privata sjukvårdsförsäkringar i syfte att tillförsäkra patienterna en god och patientsäker vård utifrån de grundläggande principerna i hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

Carina Örgård (V) med flera har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen ska våga gå före i att ställa krav på privata vårdgivare för att säkerställa jämlik vård. Förslagen är framtagna mot bakgrund av de förhoppningar som fanns i och med den statliga utredningen.

Beslut: Regionfullmäktige avslår delar av motionen mot bakgrund att det saknas laglig grund för att genomföra förslagen. Delar av motionen anses besvarade då VGR i egenskap av sjukvårdshuvudman för den privata vård som bedrivs på uppdrag, fullföljer sitt åtagande att genomföra fördjupade uppföljningar av leverantörens utförande av uppdraget. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i ärendet den 30 mars 2022

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Motion Vänsterpartiet Vård Carina Örgård Jämställdhet

Program
12 av 13
Publicerad
tisdag 24 maj 2022