Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 7-9 Strålbehandling, Tillväxthormonregister, Islandsmodellen

Regionfullmäktige 23 maj 2023

7. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling - Plan för verksamhet och ekonomi 2024 samt plan för ekonomi 2025-2026 (klockan 11:47)

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) har som huvudsakliga syfte är att behandla patienter med tumörer med hjälp av protonstrålning vid Skandionkliniken i Uppsala. I fastigheten finns även ett hotell som erbjuder patienter och anhöriga boende i samband med behandlingen.

Skandionklinikens finansiering baseras på samverkansavtal mellan KAS och landets 21 regioner, varav Västra Götalandsregionen (VGR) är en.

KAS har överlämnat en plan för verksamhet och ekonomi 2024 till sina förbundsmedlemmar samt en plan för ekonomi 2025-2026. Enligt förbundsordningen ska respektive förbundsmedlems fullmäktige ta ställning till budgeten.

Abonnemangsdelen utgör 70 procent av Kommunalförbundets intäkter och ökar med 5,2 procent (landstingsprisindex, LPIK) 2024 enligt förslaget, vilket innebär en ökning av kostnaderna med cirka 1,4 miljoner kronor för VGR. Även priset per behandlingstillfälle (fraktion) räknas upp med 5,2 procent.

Regionfullmäktige beslutar följande:

Regionfullmäktige godkänner planen för verksamhet och ekonomi 2024.

Regionfullmäktige godkänner planen för ekonomi 2025-2026.

Beslut: Enligt förslag.

8. Överlämnande av nationellt register för tillväxthormonbehandling för barn (klockan 11:51)

Det nationella kvalitetsregistret för tillväxthormonbehandling för barn stängdes för inmatning den 31 december 2021, då det inte längre fanns förutsättningar för att driva registret vidare inom Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktige beslutar att regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva nationellt register för tillväxthormonbehandling för barn vidare inom styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset från och med den 1 maj 2023.

Beslut: Enligt förslag.

9. Yttrande över motion av Janette Olsson (S) med flera om Islandsmodellen (klockan 11:53)

Janette Olsson (S), Jim Alberg (S) och Louise Åsenfors (S) har i motion föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) verkar för att implementera Islandsmodellen jämlikt i hela regionen.

Modellen fångar upp drabbade och våldsverkare vid akuta våldshändelser i familjer med barn och används redan i Göteborg och Mölndal. Islandsmodellen handlar om att snabbt agera under de första 24 timmarna efter en våldshändelse då våldsoffer och även våldsutövare är mer mottagliga för att ta emot hjälp. Som namnet antyder har inspiration hämtats från Island och applicerats utifrån svenska förhållanden och svensk lagstiftning.

När polis, åklagare, socialjour, socialtjänst och hälso- och sjukvård samarbetar under det här 24-timmarsfönstret blir det lättare att ge skydd, stöd och behandling till våldsoffer och barn, insamlingen av bevis blir bättre och våldsutövare kan i större utsträckning frihetsberövas och få hjälp till att sluta utöva våld.

Regionfullmäktige beslutar följande:

Regionfullmäktige bifaller motionen.

Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda hur Västra Götalandsregionen kan initiera myndighetssamverkan enligt Islandsmodelen eller hur motsvarande verksamhet kan startas upp där behov finns.

Beslut: enligt förslag

Avancerad Strålbehandling Islandsmodellen Tillväxthormonregister

Program
7 av 10
Publicerad
tisdag 23 maj 2023