Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Regionfullmäktige 19 februari 2008

Regionfullmäktige 19 februari 2008

Nedan kan du se dagens ärenden i regionfullmäktige, klicka på respektive ärende för att spola till ärendets början

Närradion informerar

Sammanträdet öppnas, information, upprop, protokoll mm

Frågestund

Interpellation om förändringsarbetet på Södra Älvsborgs …

Interpellation om vårdgarantin för barn- och ungdomspsyki…

Interpellation om pnenumkockvaccination för barn

"Intervju med Per Olov Blom ""Smart energi - en klimatdialog"" "

Avslutning av Linnéåret 2007

Rapport från tillfällig beredning i regionfullmäktige …

Bolagspolicy

Förslag till resepolicy

Reviderat förslag till tillväxtprogram för Västra Götaland …

Filter mot barnpornografi

Hjälpmedelsförsörjningen i Västra Götaland fr.o.m. 2008

Fördelning av betalningsansvar för Ädel-personalens m.fl. …

Förslag till maritim strategi för Västra Götaland

Namnändring av styrelsen för Kungälv sjukhus och Frölunda …

Plan för funktionshinderfrågor 2008-2010

Återrapportering av ärende om fartygsvrak i Skagerrak

Motion om regler vid avyttring (Återremiss RF 23/5-06)

Motion om unga kvinnors psykiska ohälsa

Motion om förskrivning av psykofarmaka

Motion om folkhälsa som utvecklingsfaktor

Motion om att inrätta barnbokslut i VG.

Motion om nästa generation kollektivtrafikresenärer

Motion om miljövänliga drivmed. för region. bussar och tåg

Motion om tillämpning av mångbesökarmodellen i VG.

Motion om dricksvattenautomater för att främja användningen…

Motion om att regionens stimulerande och stärkande …

Anmälan av inkomna motioner

Valärenden (utdelas vid mötet) …

Interpellation om medarbetarnas resor till och från jobbet

Interpellation om hållbar turism

Publicerad
tisdag 19 februari 2008