NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Radion informerar

Regionfullmäktige 26 november 2013

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg tisdagen den 26 november 2013.

Sammanträdets öppnande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering

Val av 2 ledamöter och 1 ersättare (M) att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Frågestund

Interpellationer

Arne Lernhag (M) om Västtrafik

Arne Lernhag (M) om ambulanssjukvården

Birgitta Adolfsson (FP) om arbetet med pris- och sortimentsstrategi inom kollektivtrafiken

Kristina Jonäng (C) om kollektivtrafikens utbyggnad och finansiering

Revidering av den regionala investeringsplanen för transportinfrastrukturen 2014-2025

Miljöprogram för Västra Götalandsregionen

Försäljning av Västtrafik AB:s dotterbolag SmartPak AB

Begäran från servicenämnden om beslut avseende målbild och plan för införande av utvecklad måltidsprocess

Ändring av nuvarande § 3 Kontraktstid i Krav- och kvalitetsbok för VG Primärvård

Förslag till höjning av slutenvårdsavgiften och översyn av högkostnadsskydden i sluten respektive öppen hälso- och sjukvård

Ändrade regler för subventionering av preventivmedel

Vårdval rehabilitering inom primärvård

Förslag till styrmodell för regionservice

Sammanträdestider för regionfullmäktige 2014 och ändring av sammanträdesdagar 2014

Motionsbalansen och redovisning av bifallna motioner

Motion av Lisbeth Sundén Andersson (M) och David Josefsson (M) om att förstärka dialysvården

Motion av Conny Brännberg (KD) om vård i livets slutskede - Satsa på palliativa vårdenheter

Motion av Jonas Andersson (FP) och Kristina Grapenholm (FP) om en ny strategi för lönebildning

Motion av Jonas Andersson (FP) och Kristina Grapenholm (FP) om specialistutbildning för sjuksköterskor

Motion av Gunilla Levén (M) och Anders G Högmark (M) om att öka intresset för vårdutbildningar

Anmälan av inkomna motioner

Anmälningsärenden

Valärenden (utdelas vid sammanträdet)

- Valberedningens förslag till val

Ev fortsättning interpellationer

Program
2 av 28
Publicerad
tisdag 26 november 2013

Regionfullmäktige 26 november 2013