Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Radion informerar

Regionfullmäktige 10 juni 2014

Sammanträde med regionfullmäktige tisdagen den 10 juni 2014 i Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Tider:

Måndagen den 9 juni (Klicka här för att se måndagens sändning)

Kl 09:15 - Sändningen startar med en genomgång av Rolf Johansson

Kl 09:30 - Mötet öppnas

Tisdagen den 10 juni

Kl 08:45 - Sändningen startar med en genomgång av Rolf Johansson

Kl 09:00 - Mötet öppnas

Kl 13.00 - Utdelning av Kulturpriset 2014

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Beslutsärenden

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Diarienummer RS 3-2014

Frågestund

Dnr RS 42-2014

Interpellation

- Monica von Martens (-) om finska språkets ställning i regionen

Diarienummer RS 1846-2014

Delårsrapport mars 2014 Västra Götalandsregionen

Diarienummer 12-2014

Revidering av regionala investeringsplaner för transportinfrastrukturen 2014-2025

Diarienummer RS 2214-2012 (separat)

Styrmodell regionservice

Diarienummer RS 18-2013

Nytt Regionens hus i Skövde

Diarienummer RS 951-2014

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Ansvarsfrihet för 2013

Diarienummer RS 10-2014

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Budget 2015 samt plan för verksamheten

Diarienummer RS 16-2014

Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2013

Diarienummer RS 10-2014

Sammanträdestider för regionfullmäktige 2015

Diarienummer RS 66-2014

Kl 13:00

a) Förslag till budget 2015

http://www.vgregion.se/budgetforslag2015

Diarienummer RS 16-2014

b) Förslag till budget för revision 2015

Diarienummer RS 16-2014

Förslag om vidareutveckling av VG Primärvård inför 2015

Diarienummer RS 55-2014

Vårdval rehabilitering inom primärvård (Vårdval Rehab)

Diarienummer RS 35-2013

Översyn av patientavgifter vid sjukvårdande behandling med anledning av

införande av vårdval rehabilitering inom Västra Götalandsregionen

Diarienummer RS 22-2014

Anmälan av inkomna motioner

Anmälningsärenden

Diarienummer RS 40-2014

Valärenden (utdelas vid mötet)

- Arvodesberedningen – avsägelse från ersättare Aron Emilsson (SD)

- Valberedningens förslag till val

Diarienummer RS 3-2014

Förslag till debattordning och tidplan vid regionfullmäktiges budgetmöte

Måndag 9 juni

09.30-12.00 Sammanträdet börjar (Ev. frågor och interpellationer. Övriga beslutsärenden)

12.00-13.00 Lunch

13.00          Budgetärendet startar

20.00          Sammanträdet ajourneras

Tisdag 10 juni

09.00-12.00 Sammanträdet fortsätter

12.00-13.00 Lunch

13.00--        Utdelning av kulturpris

                  Sammanträdet fortsätter

Huvudområden

Budgetdebatten delas in i följande huvudområden:

Dag 1

-   Övergripande budgetdebatt – Gruppledarna, övriga ledamöter

-   Personalfrågor

-   Rättighetsfrågor

-   Folkhälsa

-   Regional utveckling (infrastruktur, näringsliv, forskning och utveckling, utbildning, turism)

-   Kollektivtrafik

-   Kultur

-   Miljö

Om debatten under dessa rubriker inte hinns med till kl. 20.00 fortsätter debatten dag 2,

men efter övriga rubriker.

Dag 2

-   Övergripande hälso- och sjukvårdsdebatt – Gruppledarna, övriga ledamöter

-   Hälso- och sjukvård

-   Patientnämnderna

-   Fastigheter

-   Regionservice

-   Övrigt

-   Ev. fortsatt debatt från dag 1

Handlingarna finner du här!

Program
4 av 12
Publicerad
tisdag 10 juni 2014