Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Radion informerar del 2

Regionfullmäktige 21 oktober 2014

Sammanträde med nyvalda regionfullmäktige, tisdagen den 21 oktober 2014 i Kommunhuset, Vänersborg.

Tider

Kl 09.15 Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan

Kl 09.30 Sammanträdet startar

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Beslutsärenden

Val av ordförande i regionfullmäktige

Val av 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i regionfullmäktige

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Diarienummer RS 3-2014

Val av ledamöter tillika regionråd och oppositionsråd samt ersättare i

regionstyrelsen

Val av valberedning

Val av arvodesberedning

Inkallelseordning för ersättare i Västra Götalandsregionens samtliga nämnder och styrelser (utdelas på mötet)

Frågestund

Dnr RS 42-2014

Reviderad arbetsordning för regionfullmäktige

Diarienummer RS 691-2012

Regionfullmäktiges sammanträdestider för återstoden av 2014 och för helåret 2015

Diarienummer RS 66-2014

Överlämnande av allmänna handlingar i samband med ny politisk organisation av hälso- och sjukvårdsnämnder vid årsskiftet 2014/2015

Diarienummer RS 2825-2014

. Förslag till reglemente för Samrehabnämnden Mark-Svenljunga

Diarienummer RS 35-2013

Förändrad styrmodell och hantering för fastställande av prislista för tandvård

Diarienummer RS 22-2014

Motion från Gunilla Levén (M) om genomlysning av Västra Götalandsregionens internationella åtaganden

Diarienummer RS 670-2014

Anmälan av inkomna motioner

Anmälningsärenden

Diarienummer RS 40-2014

Valärenden (utdelas vid mötet)

- Valberedningens förslag till val

Diarienummer RS 3-2014

Program
2 av 15
Publicerad
tisdag 21 oktober 2014