Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 10-13

Regionfullmäktige 21 oktober 2014

10. Regionfullmäktiges sammanträdestider för återstoden av 2014 och för helåret 2015

Varje år fattar fullmäktige beslut om nästa års sammanträdestider. När det är valår beslutar det avgående fullmäktige tid för det nyvalda fullmäktiges första möte. För att underlätta arbetet beslutade det avgående fullmäktige i juni även preliminära tider för nästkommande år.

Regionfullmäktige beslutade att det nyvalda regionfullmäktige sammanträder 25 november 2014 och under 2015 den 3 februari, 14 april, 12 maj, 8-9 juni, 22 september, 19-20 oktober samt den 24 november.

11. Överlämnande av allmänna handlingar i samband med ny politisk organisation av hälso- och sjukvårdsnämnder vid årsskiftet 2014/2015

Vid årsskiftet 2014/2015 ersätts de nuvarande tolv hälso- och sjukvårdsnämnder med fem nya. Nämnderna är egna myndigheter och om en myndighet upphör, och dess verksamhet inte förs över till en annan myndighet, ska myndighetens arkiv överlämnas till arkivmyndigheten om inte fullmäktige beslutar något annat.

Regionfullmäktige beslutade att de tolv hälso- och sjukvårdsnämndernas allmänna handlingar i pågående ärenden och andra nödvändiga handlingar överlämnas till de fem nya nämnderna som ska ta över verksamheten vid årsskiftet.

12. Reglemente för Samrehabnämnden Mark-Svenljunga

Den första september i år infördes Vårdval Rehab i Västra Götaland. Det avtal som hittills har gällt för Samrehab Mark-Svenljunga blev då inaktuellt och ett nytt avtalsförslag kommer att behandlades i fullmäktige den 7 oktober. Som en följd av det nya avtalet behöver reglementet för Samrehabnämnden förändras.

Regionfullmäktige beslutade för egen del att godkänna förändringarna i reglementet för Samrehabnämnden. För att bli giltigt måste reglementet dessutom, enligt kommunallagen, antas av fullmäktige hos respektive deltagare.

13. Förändrad styrmodell och hantering för fastställande av prislista för tandvård

Enligt de bestämmelser som finns i Västra Götalandsregionen är det regionfullmäktige som beslutar om vilka förutsättningar och grunder som ska gälla för priserna i Folktandvården. Priserna i folktandvården ska bland annat spegla folktandvårdens självkostnader och ta hänsyn till patientperspektivet. Prislistan ska gälla lika för Folktandvårdens alla patienter.

Regionfullmäktige har tidigare återremitterat ett ärende om folktandvårdens priser och begärt en analys av varför det finns skillnader i kostnader mellan Folktandvården i Västra Götaland och övriga landsting och regioner.

Analysen är nu klar och visar framför allt att det är principerna för prissättningen som skiljer sig åt vilket också får till följd att priserna för tandvård skiljer sig åt.

Regionfullmäktige beslutade att ge tandvårdsstyrelsen i uppdrag att fastställa förändringar i Folktandvårdens prislista men också att regionfullmäktige, i samband med det årliga budgetarbetet, ska pröva principiellt viktiga och strategiska förändringar av tandvårdstaxan.

Program
12 av 15
Publicerad
tisdag 21 oktober 2014