Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Budget VGR - Kollektivtrafik, fortsättning

Regionfullmäktige 13 juni 2017

3. Budget VGR 2018 (16:58 - dag 2)

Dag 1 - 12 juni:09:59 - 20:00 Budgetdebatt

Dag 2 - 13 juni:09:07 - 16:58 Fortsatt budgetdebatt

Efter nära 16 timmars debatt fastställde regionfullmäktige budgeten 2018 för Västra Götalandsregionen enligt förslag från den styrande majoriteten Grönblå samverkan (M, L, C, KD, MP).

Budgeten är Västra Götalandsregionens viktigaste styrdokument och anger förutom de ekonomiska ramarna även regiongemensamma mål och uppdrag till Västra Götalandsregionens verksamheter. Budgetförslaget från Grönblå samverkan definierar utmaningar, strategiska mål, prioriterade mål för planperioden 2018-2020 och fokusområden för 2018.

Förslaget innehåller satsningar inom personalområdet med ett personal- och kompetensförsörjningspaket med bland annat höjda ob-tillägg, höjt friskvårdsbidrag och fortsatt satsning för att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukskrivningstalen.

Inom hälso- och sjukvården görs extra satsningar på utbyggnad av den nära vården, fortsatta förstärkningar inom psykiatrin och en utbyggnad av den första linjens vård vid psykisk ohälsa, samt satsningar för en förbättrad tillgänglighet till sjukhusvård.

Det strategiska arbetet med att bli en fossiloberoende region fortsätter under 2018 med en särskild satsning på biogas.

De pengar som nämnder och styrelser får till sina ansvarsområden (regionbidrag) räknas upp med två procent. Utöver detta finns ett antal riktade förändringar och satsningar. Bland annat avsätts 262 miljoner kronor till ökade OB-tillägg, 120 miljoner till friskvård, åtta miljoner till folkhögskolorna och tio miljoner till miljösatsningar. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tillförs 250 miljoner för arbetet med omställning av hälso- och sjukvården där utbyggnad av den nära vården ingår. Tidigare ramhöjningar till psykiatrin och akut och prehospital vård består, liksom satsningar på utbildningar för undersköterskor och sjuksköterskor.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna tillförs 170 miljoner kronor för att bland annat skapa förutsättningar för ökad tillgänglighet i sjukhusvården.

Inom kollektivtrafiken är den långsiktiga målsättningen att andelen hållbara resor ska öka och att kollektivtrafikresandet fördubblas. För 2018 får kollektivtrafiken en ramhöjning med 177 miljoner.

Västra Götalandsregionen har en stabil ekonomi med ett starkt resultat för 2016 och eget kapital på drygt 7,9 miljarder kronor.

Skattesatsen på 11,48 kronor föreslås vara oförändrad.

Budgeten visar ett underskott med 246 miljoner kronor men en kompletteringsbudget ska läggas till hösten och bedömningen är att bokslutet kommer att visa ett resultat i balans. I resultatet för 2016 finns pengar avsatta för investeringar i framtidens vårdinformationsmiljö vilka kommer att återföras i bokslutet för 2018. Regeringen har aviserat stora statsbidrag på hälso- och sjukvårdens område men de ekonomiska konsekvenserna av detta går i nuläget inte att beräkna.

Beslut: enligt förslagSocialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna budgetförslag.

Budget Kollektivtrafik

Program
9 av 26
Publicerad
tisdag 13 juni 2017

Regionfullmäktige 13 juni 2017