Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Delårsrapport mars 2017 Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige 13 juni 2017

5. Delårsrapport: Positivt resultat i helårsprognos - satsningar på ökade OB-tillägg kan tidigareläggas (17:01)

Det ekonomiska resultatet för Västra Götalandsregionen i sin helhet är i balans och de flesta verksamheter redovisar prognoser i enlighet med budget. Helårsprognosen visar ett positivt resultat med 700 miljoner kronor, vilket är 564 miljoner kronor bättre än budget.

Bakgrunden till det förbättrade resultatet ligger i antaganden om att Västra Götalandsregionen får utökade statsbidrag för läkemedel och förlossningsvård samt lägre personal- och övriga kostnader än budgeterat. Samtliga finansiella mål i budgeten är uppnådda för årets första tre månader och målen beräknas vara uppnådda även vid årets slut.

Regionfullmäktige beslöt att godkänna delårsrapporten och inkludera ett tilläggsyrkande från majoritetspartierna i GrönBlå samverkan att den satsning på höjda OB-tillägg som föreslås i budgeten för 2018, (se ärende 3), tidigareläggs och inleds redan 2017.

I anslutning till delårsrapporten beslutade regionfullmäktige även om anvisningar och direktiv till olika nämnder och styrelser, bland annat om ökad finansiering och styrning för att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården.

Beslut: enligt förslag

Årsredovisning

Program
17 av 26
Publicerad
tisdag 13 juni 2017

Regionfullmäktige 13 juni 2017