NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Revidering av krav och kvalitetsbok för Vårdval Vårdcentral (VG Primärvård) 2018

Regionfullmäktige 13 juni 2017

Vårdval VG Primärvård infördes i Västra Götaland den 1 oktober 2009. Krav- och kvalitetsboken har efter införandet reviderats årligen.

I årets revidering har förändringar föreslagits inom bland annat uppdraget och kontraktet. Dessutom föreslås en namnändring från Vårdval VG Primärvård till Vårdval Vårdcentral.

Regionfullmäktige godkänner namnändringen och fastställer Krav- och kvalitetsbok för Vårdval Vårdcentral från och med 2018-01-01.

Under sammanträdet presenterades ett tilläggsyrkande undertecknat av samtliga partier i regionfullmäktige. Det innebär en ökning av budgeten med ytterligare 83,5 miljoner kronor för ökade läkemedelskostnader, nya regionala medicinska riktlinjer (RMR) psykisk hälsa och upprättandet av samordnade individuella planer (SIP). Tillägget ska finansieras inom Hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget.

Beslut: enligt förslag och tilläggsyrkande från samtliga partierSD reserverade sig till förmån för eget förslag.

Program
20 av 26
Publicerad
tisdag 13 juni 2017

Regionfullmäktige 13 juni 2017