Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärende 5-7

Teckenspråkstolkad 19 september 2017 Regionfullmäktige

5. Budget 2018 och verksamhetsplan godkänns för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (13:47)

Regionfullmäktige godkänner verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling avseende 2018-2020.

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling ägs av Landstinget Uppsala län, Landstinget Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen (VGR) samt Region Örebro län. Enligt förbundsordningen ska respektive förbundsmedlems fullmäktige ta ställning till budgetramen.

Abonnemangskostnaderna fördelas mellan medlemmarna i kommunalförbundet efter befolkningsunderlag. Förslaget till budget 2018 innebär att abonnemangsersättningen från VGR uppgår till cirka 15 mnkr.

Beslut: enligt förslag

6. Policy för styrning i Västra Götalandsregionen (13:48)

Regionstyrelsen gav i mars 2016 regiondirektören i uppdrag att lämna förslag till policy för intern styrning och kontroll. Västra Götalandsregionen (VGR) har flera befintliga styrande dokument som rör styrning och kontroll. Det finns dock ett behov att på en övergripande, samlad nivå beskriva vilka styrande principer som gäller.

Den nya policyns utgångspunkt är att nämnders och styrelsers styrning ska vara tillräcklig för att:

- planera verksamheten utifrån givna uppdrag och resurser

- genomföra verksamheten

- följa upp verksamheten utifrån väsentliga aspekter

- analysera verksamheten som grund för åtgärder och fortsatt utveckling

Policyn beskriver också på övergripande nivå relationerna mellan:

- regionfullmäktige och nämnder och styrelser

- regionstyrelsen och övriga nämnder och styrelser

- relationer mellan nämnder och styrelser samt andra aktörer

- nämnd/styrelse och dess förvaltning

Regionfullmäktige antar policyn för styrning i Västra Götalandsregionen.

Beslut: enligt förslag

7. Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv (13:49)

Förtroendevalda och medarbetare i Västra Götalandsregionen, VGR, arbetar på invånarnas uppdrag och i deras intresse. Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet. Invånarnas förtroende för VGR vilar på att förtroendevalda och medarbetare inte låter sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete. Det är lätt att skada förtroendet för en verksamhet, men mödosamt och tidsödande att bygga upp det. 

Syftet med riktlinjerna mot korruption är att de ska utgöra ett stöd för att tydliggöra VGR:s hållning och fungera som tolkning av gällande lagstiftning inom området. Riktlinjerna utgår från Sveriges kommuner och landstings, SKL, vägledning om mutor och jäv.

Under våren 2017 erbjuds alla medarbetare och förtroendevalda att gå en interaktiv webbaserad utbildning inom området.

Regionfullmäktige fastställer att Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv gäller för VGR:s majoritetsägda bolag.

Beslut: enligt förslag

Policy

Program
10 av 23
Publicerad
tisdag 19 september 2017

Teckenspråkstolkad 19 september 2017 Regionfullmäktige