Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion av Karin Engdahl (S) om att få fler att vilja jobba heltid

Teckenspråkstolkad 30 januari 2018 Regionfullmäktige

14. Frivillig deltid ska kartläggas - en del av S-motion föreslås bifallas

Karin Engdahl (S) hänvisar till att det finns ett betydande antal anställda i Västra Götalandsregionen som har frivillig deltid till följd av upplevd hög arbetsbelastning på arbetsplatsen.

Karin Engdahl föreslår i en motion att en regiongemensam plan ska tas fram för hur andelen heltidstjänster ska öka. Hon föreslår också att alla förvaltningar ges i uppdrag att arbeta aktivt för att skapa arbetsmiljöer som leder till att fler vill, orkar och kan arbeta heltid. Och hon föreslår en kartläggning av förekomsten av "frivillig" deltid till följd av arbetsbelastning.

Regionfullmäktige beslutar att motionen vad gäller regiongemensam plan och uppdraget att skapa arbetsmiljöer så att fler kan arbeta heltid är besvarad med hänvisning till pågående arbete.

Däremot bifaller regionfullmäktige motionen på punkt tre, vilket innebär att alla utförarstyrelser ges i uppdrag att kartlägga förekomst av ”frivillig deltid” till följd av arbetsbelastning.

Beslut: enligt förslagS reserverar sig till förmån för eget yrkande

Motion Socialdemokraterna Karin Engdal

Program
14 av 23
Publicerad
tisdag 30 januari 2018

Teckenspråkstolkad 30 januari 2018 Regionfullmäktige