Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att inrätta äldrevårdsmottagning vid vårdcentral

Teckenspråkstolkad 30 januari 2018 Regionfullmäktige

Heikki Klaavuniemi med flera (SD) har i en motion från april 2017 föreslagit att "regionfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att inventera intresset hos befintliga vårdcentraler inom VG Primärvård att starta äldrevårdsmottagning vid vårdcentral samt att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att ta nödvändiga förändringsbeslut så att regler för äldrevårdsmottagningar införs i Krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård".

Motionen har skickats på remiss till Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, södra hälso- och sjukvårdsnämnden, primärvårdsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Båda hälso- och sjukvårdsnämnderna har föreslagit att motionen är besvarad men hänvisning till pågående arbete på området och befintliga möjligheter för vårdcentraler med en hög andel äldre utvecklar någon form av äldrevårdsmottagning. Primärvårdsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen har föreslagit att motionen avslås. Redan inom ramen för dagens Krav- och kvalitetsbok finns möjlighet för en vårdcentral att anpassa sin verksamhet efter behoven de ser hos sina patienter, om enheten så önskar, enligt den modell som förespråkas i motionen. Däremot bör inte en enskild modell förespråkas eller intresset för den inventeras. Motionen föreslås därför avslås. 

Beslut: enligt förslag

Motion Sverigedemokraterna Heikki Klaavuniemi

Program
21 av 23
Publicerad
tisdag 30 januari 2018

Teckenspråkstolkad 30 januari 2018 Regionfullmäktige