Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att inrätta en regional ambulansorganisation i Västra Götaland

Teckenspråkstolkad 3 december 2019 Regionfullmäktige

Heikki Klaavuniemi (SD) har i en motion från januari föreslagit att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna med att göra om regionens ambulansverksamhet till en organisation.

Koncernkontorets bedömning är att en utredning om ambulanssjukvårdens organisering har hanterats i ärendet om Analys av samordning av prehospital verksamhet. I analysen och efterföljande remissrunda har frågeställningar om styrning och ledning av prehospital verksamhet, regiongemensam beställning och finansiering samt ambulanssjukvårdens organisering hanterats.

Underlag till analysen togs fram tillsammans med berörda verksamheter inom prehospital verksamhet och skickades sedan på remiss till berörda nämnder och styrelser. Ärendet har behandlats av ägarutskottet och planeras att behandlas av regionstyrelsen den 12 november. Varken analysen eller inkomna remissyttranden ger stöd för att göra om regionens ambulansverksamhet till en organisation.

Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Motion Sverigedemokraterna Heikki Klaavuniemi

Program
20 av 24
Publicerad
tisdag 03 december 2019

Teckenspråkstolkad 3 december 2019 Regionfullmäktige