Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 29 november 2022

Sammanträde med regionfullmäktige den 29 november 2022

Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

Beslutsärenden

1. Avsägelse av nyvald i regionfullmäktige

2. Frågestund

3. Västra Götalandsregionens delårsrapport augusti 2022

4. Fastställande av budget 2023 samt plan 2024 – 2025 för Västra Götalandsregionen

5. Ägarbidrag 2022 kommunalförbundet Svensk Luftambulans - förändrad fördelning av kostnader mellan medlemmar

6. Ägarbidrag 2023 för Svensk Luftambulans

7. Budget och verksamhetsplan 2023 för Svensk Luftambulans

8. Avgiftsfri vaccination mot covid-19

9. Avgift vid besök på grund av vård och spårsökning vid sexuella övergrepp

10. Förnyad strategi för omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen 2023-2027

11. Åtgärder för minskad energianvändning inom Västra Götalandsregionen

12. Västra Götalandsregionens regler för partistöd

13. Utbetalning av partistöd för 2023

14. Reglementen för nämnder och styrelser 2023 - 2026 samt justering av tidigare beslut om politisk organisation

15. Ersättare för föräldralediga förtroendevalda som genomför uppdrag på minst 40 procent av heltid

16. Komplettering av arvodesbestämmelserna 2022-2026

17. Motion av Inga-Maj Krüger (SD) med flera om att motverka upplevd/reell otrygghet runt Västtrafiks hållplatser

18. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Magnus Harjapää (SD) om att införa ett regionalt psykiatriskt digitalt resurscentrum i Västra Götalandsregionen

19. Motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om en utökad mammografiscreening i Västra Götalandsregionen

20. Motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om hälsokontroller för alla

21. Motion av Carina Örgård (V) med flera om det bästa för barnen

22. Motion av Jesper Johansson (V) med flera om Tillgängliggör vår region för fler!

23. Motion av Johan Sösaeter Johansson (SD) med flera om att inrätta en mobil hörselteststation

24. Motion av Magnus Harjapää med flera (SD) om förebyggande hälsoinsatser i Krav- och kvalitetsboken

25. Motion av Johanna Johansson (SD) om avgiftsfritt TBE vaccin till barn och unga

26. Anmälan av inkomna motioner

27. Anmälningsärenden

28. Valärenden

- valberedningens förslag till val mandatperioden 2023-2026

- valberedningens förslag avseende fyllnadsval

Information

A. Utdelning av Pris för social hållbarhet med fokus folkhälsa och mänskliga rättigheter 2022

B. Utdelning av parasportstipendium 2022

Program
1 av 18
Publicerad
tisdag 29 november 2022

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 29 november 2022