Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

4. Fastställande av budget samt plan, 3/3 Beslut

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 29 november 2022

4. Fastställande av budget 2023 samt plan 2024 – 2025 för Västra Götalandsregionen (klockan 10:25, återupptas klockan 13:24)

Regionfullmäktige beslutar att fastställa Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag till justerad budget för 2023 med plan för 2024 – 2025.

Efter valet 2022 har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillsammans enats om att bilda RödGrön Ledning för Västra Götalandsregionen. Partierna har en gemensam politisk plattform med ett antal prioriterade områden. Detta innebär ett antal justeringar i den budget som regionfullmäktige antog i juni 2022.

Regionfullmäktige beslutar följande:

Regionfullmäktige fastställer förslag till justerad budget för 2023 med plan för 2024-2025 för Västra Götalandsregionen enligt upprättat förslag.

Regionfullmäktige fastställer regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för 2023 enligt föreliggande förslag till budget.

Regionfullmäktige fastställer skattesatsen för 2023 till 11,48 öre per skattekrona.

Regionfullmäktige åberopar synnerliga skäl för att budgetera negativa resultat 2023 och 2024.

Korta resor över zongräns genomförs enligt kollektivtrafiknämndens beslut den 20 oktober 2022.

Den prishöjning som kollektivtrafiknämnden beslutade om den 20 oktober 2022 återtas och priset ska justeras tillbaka till dagens priser från och med den 1 maj 2023.

Regionfullmäktige fastställer i övrigt i budgeten angivna mål och fokusområden samt inriktningar för 2023 samt plan för 2024-2025.

I de fall som detta budgetbeslut medför förändringar för utförarstyrelsernas budgetramar så ska justerade beslut av utförarstyrelser ske senast den 15 februari 2023

Regionfullmäktige beslutade också, i enlighet med ett tilläggsyrkande från RödGrön Ledning att:

Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (OSN) tillförs 28 miljoner kronor för 2023 och ytterligare 12 miljoner kronor för 2024 för kostnader för PCB-sanering vid SkaS.

OSN regionbidrag justeras till 48 091,7 miljoner kronor för 2023, 48 889,9 miljoner kronor för 2024 och 49 893,3 miljoner kronor för 2025.

Resultatet i resultaträkningen justeras till -1438,9 miljoner kronor för 2023, -945,2 miljoner kronor för 2024 och 3 126 miljoner kronor för 2025.

Beslut: Enligt förslag.

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för egna förslag

Budget

Program
7 av 18
Publicerad
tisdag 29 november 2022

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 29 november 2022