Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

26-28. Anmälnings och valärenden

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 29 november 2022

26. Anmälan av inkomna motioner (klockan 15:55)

Tre motioner har kommit in:

1. Motion av Lars Holmin (M) med flera om extra lönepåslag till sjukvårdens veteraner.

2. Motion av Rose-Marie Antonsson (SD) och Åse Nicklasson (SD) om antagande av en regional medicinsk riktlinje gällande mammografi samt erbjudande om kontrastmammografi då synnerliga skäl föreligger.

3. Motion av Daniel Andersson (L) med flera om regionfullmäktiges valurna.

Beslut: Regionfullmältige remitterar motionerna till regionstyrelsen för beredning.

27. Anmälningsärenden (klockan 15:58)

Inga anmälningsärenden har kommit in. Regionfullmäktige noterar informationen.

28. Valärenden (klockan 15:59)

- valberedningens förslag till val mandatperioden 2023-2026

Regionfullmäktige utser ledamöter och ersättare till nämnder och styrelser för kommande mandatperiod. Valet av styrelse för Regionteater Väst återremitteras till valberedningen.

Valberedningens förslag till Val för mandatperioden 2023-2026 som antogs av regionfullmäktige: https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/File/Details/3217319.PDF?fileName=Valberedningens%20f%C3%B6rslag%20till%20val%20f%C3%B6r%20mandatperioden%202023-2026%20Bilaga&fileSize=453030

- valberedningens förslag avseende fyllnadsval

Regionfullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag.

Program
18 av 18
Publicerad
tisdag 29 november 2022

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 29 november 2022