Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

3-10. Övriga ärende

Regionfullmäktige 17-18 juni 2024

4. Förslag till budget för revisorskollegiet 2025 (klockan 18:20)

Regionfullmäktiges presidium ska enligt kommunallagen upprätta förslag till budget för revisorernas verksamhet. Revisorskollegiet har begärt 28,6 miljoner kronor i regionbidrag för 2025 års verksamhet. Revisorernas regionbidrag för 2024 är 27,4 miljoner kronor. Resultatet för 2023 var 1,5 miljoner kronor. Revisionen har de senaste 8 åren i genomsnitt redovisat ett överskott mot budget på drygt 4 miljoner kronor.

Beslut: Revisorskollegiets regionbidrag för 2025 ska vara 28,25 miljoner kronor med en uppräkning motsvarande uppräkningen av regionbidraget för nämnder och styrelser 2025.

5. Delårsrapport april 2024 för Västra Götalandsregionen (klockan 18:21)

Västra Götalandsregionen (VGR) redovisar ett negativt resultat för perioden på -488 miljoner kronor, vilket är 708 miljoner kronor bättre än budget. Resultatet förbättras bland annat av det sektorsbidrag som staten gett till regionerna samt värdeuppgången på de finansiella placeringarna. Om man exkluderar värdeuppgången vilket bättre speglar verksamhetens resultat är periodresultatet -1 423 miljoner kronor motsvarande en negativ budgetavvikelse på -227 miljoner kronor.

Samtliga sjukhus har fortsatt stora ekonomiska utmaningar, även om en något sjunkande kostnadstakt kan noteras till följd av genomförda åtgärder för ekonomi i balans. Helårsprognosen för koncernen uppgår till -2 400 miljoner kronor. Tillgängligheten har försämrats jämfört med föregående år. Andelen som väntat under 90 dagar till första besök enligt vårdgarantin har sjunkit från 69 till 66 procent och till operation från 64 till 61 procent. Inom kollektivtrafiken fortsätter den positiva resandeutvecklingen. Antalet delresor uppgår per april till 325 miljoner, vilket är en ökning med tre procent jämfört med april 2023.

Beslut:

Regionfullmäktige godkänner delårsrapport april 2024 för Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktige noterar att operativa hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelserna för Göteborgsoperan AB och Fastighet, stöd och service prognostiserar en negativ budgetavvikelse samt att styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs Sjukhus och Sjukhusen i väster, prognostiserar en negativ budgetavvikelse som är större än vad som har godkänts av regionfullmäktige, och uppmanar dessa att vidta åtgärder för en ekonomi i balans.

Regionfullmäktige uppmanar samtliga sjukhusstyrelser att säkerställa genomförande av åtgärder för en ekonomi i balans vid ingången av 2025.

6. Sammanträdestider 2025 för regionfullmäktige (klockan 18:26)

Regionfullmäktige och regionstyrelsen ska varje år besluta om sina sammanträdestider. Regionfullmäktige ska även besluta om tid för sammanträdena.

Beslut:

Regionfullmäktige sammanträder den 18 februari, 8 april, 27 maj, 16–17 juni, 30 september, 3–4 november och 25 november.

Regionfullmäktiges sammanträden börjar klockan 09:30. Tvådagarssammanträde börjar klockan 09:30 dag 1 och klockan 09:00 dag 2.

Regionstyrelsen får fastställa generella principer för sammanträdestider för övriga nämnder och styrelser i syfte att säkerställa en bättre samordning av nämnders och styrelsers arbete.

7. Reviderat reglemente för revisorskollegiet (klockan 18:28)

Regionfullmäktige fastställde reglementen för nämnder och styrelser den 29 november 2022, § 240. De nya reglementena byggde på den beslutade politiska organisationen för mandatperioden 2023 till 2026 som innebar flera större förändringar jämfört med föregående mandatperiod. Mot bakgrund av att samtliga övriga reglementen setts över har revisorskollegiet tagit initiativ till att se över sitt reglemente så att det bland annat innefattar de förtydliganden som gjorts i reglementenas C-del. Reglementet följer strukturen för övriga reglementen.

Beslut: Regionfullmäktige fastställer reglemente för revisorskollegiet enligt upprättat förslag.

8. Beslut om bolagsordning och firma för Vitartes Utveckling Göteborg AB (klockan 18:28)

Regionfullmäktige beslutade den 12 juni 2023 att ge regionstyrelsen i uppdrag att förvärva samtliga aktier i Intea Änggården AB i enlighet med gällande optionsavtal. Regionfullmäktige gav även regionstyrelsen i uppdrag att överväga alternativ till hur projektet för hus 2-3 inom Sahlgrenska Life kan tas vidare. Under förvärvsprocessen har framkommit att det är fördelaktigt för regionen att inkludera bolaget Vitartes Utveckling Göteborg AB i förvärvet.

Regionstyrelsen har lämnat förslag på bolagsordning och firma för Vitartes Utveckling Göteborg AB (dotterbolaget). Den föreslagna bolagsordningen för Vitartes Utveckling Göteborg AB motsvarar regionens övriga bolagsordningar och uppfyller kommunallagens krav på regionala aktiebolag.

Beslut:

Regionfullmäktige beslutar om ny bolagsordning för Vitartes Utveckling Göteborg AB 559194-3351 under förutsättning att förvärvet av aktierna i bolaget fullbordas.

Regionfullmäktige beslutar om ändring av Vitartes Utveckling Göteborg AB:s firma till i första hand Sahlgrenska Life Änggården Utveckling AB, i andra hand Sahlgrenska Life Fastighet Utveckling AB eller i tredje hand VGR Sahlgrenska Änggården Utveckling AB, under förutsättning att förvärvet av aktierna i bolaget fullbordas.

Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att tillse att bolagsstämma i Vitartes Utveckling Göteborg AB antar ny bolagsordning enligt beslutspunkt 1 och beslutar om ändring av firma enligt beslutspunkt 2.

9. Motionsbalans samt redovisning av bifallna motioner (klockan 18:30)

Sedan förra redovisningen av motionsbalansen har fem motioner lämnats in och regionfullmäktige har beslutat om tre motioner. Totalt är 33 motioner under beredning och fem motioner har passerat ett år. Av dessa fem motioner som passerat ett år så ligger fyra för beslut i eller har passerat regionstyrelsen och en blev återremitterad av regionfullmäktige den 9 april 2024.

Beslut:

Regionfullmäktige beslutar att motionsbalansen och redovisningen av bifallna motioner läggs till handlingarna.

10. Anmälningsärenden (klockan 18:31)

Inga anmälningsärenden har inkommit till dagens sammanträde.

Beslut:

Regionfullmäktige noterar informationen.

11. Valärenden (klockan 18:37)

Revisorernas förslag till val

Valberedningens förslag till val

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

12. Anmälan av inkomna motioner (klockan 18:31)

Följande motioner anmäls till regionfullmäktige:

Motion från Sverigedemokraterna - Stärk första linjens vård för barn och unga

Motion från Sverigedemokraterna - utred ett differentierat trafikförsörjningsprogram

Motion från Sverigedemokraterna - TBE-vaccin för barn och unga

Motion från Sverigedemokraterna - utred förutsättningarna för persontrafik på DVVJ, Dal-Västra Värmlands Järnväg.

Motion från Sverigedemokraterna - Etablera fler närakuter

Beslut: Motionerna remitteras till regionstyrelsen för beredning.

Program
19 av 19
Publicerad
tisdag 18 juni 2024

Regionfullmäktige 17-18 juni 2024