NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Radion informerar

Regionfullmäktige 15 maj 2012

Sändningen startar med information av Rolf Johansson

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 15 maj 2012 kl 10.00.

Kl. 13.00

Information om regionövergripande aktiviteter som stöd för verksamheternas arbete för ekonomi i balans. Ann-Sofi Lodin, regiondirektör informerar och information om E20-utredningen, Rolf Thor, regionutvecklingssekretaratet informerar.

Handlingar till sammanträdet

Sammanträdets öppnande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering

Val av 2 ledamöter och 1 ersättare (SD) att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Frågestund

Interpellation

Kristina Jonäng (C) om resurstilldelning till invånarna i norra Bohuslän och Dalsland.

Interpellationssvar

Annonsering av regionfullmäktiges sammanträden

Förslag till ändring av arvoden för regionstyrelsens ersättare

Miljöredovisning 2011

Förtydliganden av vissa patientavgifter mm (Återremiss RF 17/4, § 65)

Motion av Gunilla Levén (M) om medarbetarundersökning

Anmälan av inkomna motioner

Valärenden (utdelas vid mötet)

Ev. fortsättning interpellationer

Program
1 av 11
Publicerad
måndag 14 maj 2012