NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Delårsrapport

Regionfullmäktige 8 juni 2015

3. Delårsrapport mars 2015 för Västra Götalandsregionen

Läget för Västra Götalandsregionen (VGR) som helhet är gott. Det är Koncernkontorets helhetsbedömning av läget för verksamhet och ekonomi under årets tre första månader. Det finns dock avvikelser. Det är framförallt akutsjukhusen som visar negativa resultat för första kvartalet. Årsprognosen för VGR som helhet 2015 är trots sjukhusens underskott positiv.

Regionfullmäktige godkände delårsrapporten. Fullmäktige beslutade även att underskotten i resultaten för Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus och NU-sjukvården får uppgå till högst minus 50, 45 respektive minus 60 miljoner kronor för helåret. Samt att sjukhusen ska vara i ekonomisk balans på månadsbasis från och med november 2015.

http://nyheter.vgregion.se/sv/Nyheter/Regionkansliet/Skapa-pressmeddelande/Regionstyrelsen-den-19-maj/">Läs mer om delårsrapporten i pressmeddelande från regionstyrelsen

http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Regionstyrelsens%20kansli/Informationsavdelningen/press/Delarsrapport_mars_2015_VGR_inkl_bilagor.pdf">Delårsrapport mars 2015

Kommentarer

Kl. 10.08

Beslut enligt förslag

Program
4 av 16
Publicerad
måndag 08 juni 2015