NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Regionfullmäktige 19 september 2017

Sammanträde med regionfullmäktige tisdagen den 19 september 2017 på Lindholmen Conferens Centre, Science Park, Lindholmspiren 5, Göteborg

Tider

Sändningen startar klockan 09.00 med en genomgång av ärendelistan

Sammanträdet startar klockan 09.30

Sammanträdet ajurnerar för lunch, klockan 12.00

Utdelning av kulturpriset 2017, klockan 13.00

Sammanträdet fortsätter, cirka klockan 13.30

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Beslutsärenden

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Frågestund

Interpellation av Susanne Larsson (S) om tillgängligheten till BUP

Interpellation av Karin Engdahl (S) om vårdnära arbetsuppgifter

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Budget 2018 samt plan för verksamheten

Policy för styrning i Västra Götalandsregionen

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Nytt reglemente för krisledningsnämnden

Nytt reglemente för revisorskollegiet

Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030

Tillämpningsanvisningar avseende OPF-KL respektive PBF för förtroendevalda

Revisionsenhetens lokaler i nya Regionens hus

Motion av Karin Engdahl (S) om att få fler att vilja arbeta heltid

Motion av Eva Olofsson (V) om försök med 30 timmarsvecka

Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Caroline Nordengrip (SD) om att utveckla folkhögskolorna

Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om sprututbytesprogram

Motion av Alex Bergström (S) med flera om att skapa moderna beredskapsjobb i regional och kommunal förvaltning

Motion av Karin Engdahl (S) med flera om kompetensutveckling och ökad attraktionskraft för regionen genom möten

Motion av Jim Aleberg (S) med flera om översyn av fördelning av forskningsmedel

Anmälan av inkomna motioner

Valärenden

- Regionstyrelsen – avsägelse från ersättare Patrik Karlsson (S)

- Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

Anmälningsärende

Information

A. Utdelning av regionens kulturpris 2017 kl. 13.00

B. Rapport om Unga landsbygdspriset i Väst

C. Information om årets planering av revisionen

För mer information kring dagens ärenden, läs handlingarna här eller lyssna på genomgången av ärendelistan, innan mötets början!

Program
1 av 23
Publicerad
tisdag 19 september 2017

Regionfullmäktige 19 september 2017