Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion av Jim Aleberg (S) med flera om översyn av fördelning av forskningsmedel

Regionfullmäktige 19 september 2017

19. Fördelning av medel för forskning och utveckling ses över för att möta omställning till nära vård (16:28)

Jim Aleberg (S), med flera, har i en motion från november 2016 föreslagit att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att se över fördelningen av FoU-medlen (forskning- och utveckling). Detta för att kunna möta omställningen till den nära vården. Motionen föreslår också att prioritera ökade FoU-anslag till primärvård, tandvård och habilitering och hälsa.

Motionen lyfter fram att den nära vården står inför en rad utmaningar. Dels kommer en omfattande omställning från sjukhusbunden specialistvård till ett närvårdskoncept att ställa krav på utvecklingen, dels kommer en ökad regionalisering av en expanderande läkarutbildning att resultera i ett ökat krav på forskning och utveckling samt utbildningsverksamhet för ST-läkare inom den nära vården.

Samtliga remissinstanser ställer sig bakom motionen.

Regionfullmäktige bifaller motionen och ger regionstyrelsen  uppdraget att göra en översyn av den totala forskningsbudgeten. Och i samband med detta överväga att prioritera forskningen inom primärvård, tandvård samt habilitering och hälsa.

Beslut: enligt förslag

Motion Socialdemokraterna Tandvård Vård Primärvård Jim Aleberg Utveckling

Program
20 av 23
Publicerad
tisdag 19 september 2017

Regionfullmäktige 19 september 2017