Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 9-13

Regionfullmäktige 9 juni 2020

9. Stadslinbana i Göteborg eller alternativ till denna

Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad och staten har ingått avtal ”Sverigeförhandlingen” om kollektivtrafikåtgärder inom Göteborg. Ett av de objekt som är inom avtalet är en stadslinbana från Järntorget – Lindholmen – Lundby - Wieselgrensplatsen. Utredning och planering av linbanan har visat att investeringen blir väsentligt högre än ursprunglig avtalad kalkyl. Även driftkostnaden är högre än beräknat.

Regionfullmäktige beslutar enligt förslag som bland annat innebär att avsluta projekt stadslinbana i Göteborg.

10. Sammanträdestider för regionfullmäktige 2021

Regionfullmäktige ska varje år besluta om sina sammanträdesdagar och om tid för sammanträdena. För att ha beredskap för ytterligare ett tvådagarsmöte med regionfullmäktige föreslås att den 25 oktober bokas upp.

Regionfullmäktige beslutar att fullmäktige sammanträder 16 februari, 13 april, 18 maj, 7–8 juni, 21 september, eventuellt 25 oktober, 26 oktober och 30 november 2021.

11. Revidering av regionfullmäktiges arbetsordning

Ändringen i arbetsordningen medför att regionfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans.

Beslut enligt förslag.

12. Ianspråktagande av medel ur avsättningen för kollektivtrafikutveckling

AB Västtrafik har inkommit med skrivelser om att ur avsättningen för kollektivtrafikutveckling ianspråkta 50 miljoner kronor till hållplatsförlängningar längs spårvagnslinje 5 och 11 samt 56 miljoner kronor plus index till Engelbrektslänken, en byggnation av ca 500 meter bananläggning på Engelbrektsgatan mellan Skånegatan och Södravägen. Projekten får betraktas som viktiga åtgärder för spårvagnstrafikens robusthet och kapacitet.

Regionfullmäktige beslutar enligt förslag.

13. Svar på skrivelser från Skaraborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster och Södra Älvsborgs sjukhus om ekonomi och verksamhet i balans.

I samband med koncernrapport mars har tre förvaltningar gjort likande skrivningar om ekonomi och verksamhet i balans. Det är Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster och Skaraborgs sjukhus. Alla tre styrelser vill informera om svårigheterna att arbeta med åtgärder för ekonomi och verksamhet i balans med anledning av rådande pandemi.

Regionstyrelsen och regionfullmäktige har behandlat flera ärenden om konsekvenser av covid-19. Regionstyrelsen konstaterade den 31 mars 2020 att både ekonomin för styrelser och nämnder och tillgänglighet till vård kommer att påverkas av rådande pandemi. Regionstyrelsens inriktning är att detta, i stor utsträckning, kommer att behöva hanteras gemensamt när situationen stabiliserats. Regionstyrelsen uppmanade också respektive sjukhusstyrelse att värdera vad som är möjligt att fortsätta med och vilka åtgärder som ska återupptas när arbetssituationen återgår till det normala.

Regionfullmäktige beslutar att översända tjänsteutlåtande som svar till de tre styrelserna.

Västtrafik Vård Kollektivtrafik Göteborg Skaraborgs sjukhus Linbana Covid-19

Program
10 av 31
Publicerad
tisdag 09 juni 2020

Regionfullmäktige 9 juni 2020