Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

1-4 Inledande formalia, revision 2022, detaljbudget 2023

Regionfullmäktige 12-13 juni 2023

Beslutsärenden

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda till regionfullmäktige (12 juni kl. 09:40)

Marielle Palm (S), Alingsås har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.

Regionfullmäktige godkänner avsägelserna och begär en ny sammanräkning av Länsstyrelsen.

Beslut: Enligt förslag.

2. Frågestund (12 juni kl. 09:45)

Inga frågor.

3. Revisorernas ansvarsprövning, revisionsberättelser för nämnder och styrelser 2022 (12 juni kl. 09:46)

Regionfullmäktige beviljade den 18 april 2023, med hänsyn till revisionsberättelserna, samtliga styrelser och nämnder och deras ledamöter ansvarsfrihet för år 2022. Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om revisorernas anmärkningar även ska framställas av fullmäktige och motivera detta.

Presidiet som berett ärendet informerade fullmäktige om detta men la inte något förslag i den delen. Det kom inte heller något yrkande, vilket innebär att fullmäktige inte fattade något beslut om revisorernas anmärkningar. Ärendet behöver därför behandlas på nytt.

Regionfullmäktige beslutar följande:

Regionfullmäktige riktar anmärkning mot styrelsen för Sjukhusen i väster med samma motivering som revisorerna.

Regionfullmäktige riktar anmärkning mot styrelsen för Skaraborgs sjukhus med samma motivering som revisorerna.

Regionfullmäktige riktar inte någon anmärkning mot regionstyrelsen i enlighet med revisionsberättelsen från de nio revisorer som inte riktat anmärkning mot regionstyrelsen.

Regionfullmäktige beviljar med hänsyn till revisionsberättelserna samtliga styrelser och nämnder och deras ledamöter ansvarsfrihet för år 2022.

Regionfullmäktige upphäver sitt beslut 2023-04-18 § 62 Revisionsberättelser och ansvarsprövning för 2022 års verksamhet.

Beslut: enligt förslag

4. Detaljbudget 2023 för Västra Götalandsregionen - framställningar till regionfullmäktige (12 juni kl. 09:55)

VGR:s samlade detaljbudget bygger på nämnders och styrelsers detaljbudgetar för 2023. Det ekonomiska läget är sedan ett tag tillbaka mycket svårt att prognostisera. Oron i den globala och svenska ekonomin gör att flera faktorer som är avgörande för en regions ekonomiska förutsättningar blir osäkra och svåra att beräkna.

Just nu ser det ut som att 2023 och 2024 blir två svåra år att hantera med hög inflation och osäkerhet kring skatteunderlagets utveckling. Det gör att det inte finns något utrymme för nya satsningar.

Vissa verksamheter har större ekonomiska utmaningar än andra. Det gäller framför allt sjukhusen som har svårt att nå en budget i balans. Under 2023 krävs det omfattande åtgärder på samtliga sjukhusförvaltningar. Åtgärderna kräver såväl strukturella förändringar som effektiviseringar i verksamheterna.

Regionfullmäktige godkände ett nytt förslag från regionstyrelsen till detaljbudget 2023. Beslutet innebär bland annat att avslå infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens begäran om att ompröva beslutet om frysta priser i kollektivtrafiken för år 2023. Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att skyndsamt arbeta fram en plan för Västtrafiks självfinansieringsgrad till 50 procent.

Regionfullmäktige beslutar följande:

Regionfullmäktige avslår styrelsens för Logistiks begäran om 40 miljoner kronor i ersättning för kostnadsförändringar efter beslutad prislista.

Regionfullmäktige godkänner styrelsens för Logistiks begäran om ersättning för kassationer om pandemirelaterade artiklar i lager om 25,5 miljoner kronor genom att styrelsen för logistik tillåts redovisa ett resultat om -25,5 miljoner kronor vid utgången av 2023.

Regionfullmäktige godkänner styrelsens för Logistiks återbetalning av 20 miljoner kronor för Material i vården (MiV) under 2023 då dessa överskrider förväntat behov.

Regionfullmäktige avslår infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens förslag att ompröva beslutet om frysta priser i kollektivtrafiken för år 2023.

Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att skyndsamt arbeta fram en plan för att höja Västtrafik AB:s självfinansieringsgrad till 50 procent.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Avsägelser Revisionsberättelse Detaljbudget Ansvarsprövning Revision

Program
1 av 13
Publicerad
måndag 12 juni 2023